Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018

Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring.

Nytt i skrivet er beskrivelse av eksamenstrekket for utdanningsprogrammene for kunst, design og arkitektur, og medier og kommunikasjon for studieforberedende utdanningsprogram i vg3. Dette erstatter rundskriv Udir-4-2016.

Kommuner har ansvar for trekk i grunnskolen og grunnskoleopplæringen for voksne. Fylkeskommuner har ansvar for trekk i videregående opplæring.

Kommunen og fylkeskommunen sørger for at trekket fordeler seg jevnt på fag og skoler over tid. Statsforvalteren har et overordnet ansvar for at fordelingen på fag til eksamen er rimelig.

Vertskommunen/vertsfylket har også ansvar for trekk av fag og elever for friskolene. Dette gjelder ikke for friskolene som ikke har sentralt/lokalt gitt eksamen etter forskrift til friskoleloven. (1)

For elever som får opplæring på to ulike skoler, som for eksempel elever med rett til opplæring i samisk, må de to skolene samarbeide om trekket til eksamen.

Vi presiserer at trekket av fag og elever må gjennomføres før kandidater blir påmeldt i systemet for eksamensadministrasjonen.

Eksamensordningene for de enkelte fag er beskrevet i læreplanen.

Alle som får tilgang til opplysninger om trekkfag må være oppmerksomme på at eksamenstrekket er konfidensielt frem til kunngjøringen av trekkfaget.

Grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne

Alle elever skal trekkes til en skriftlig sentral gitt eksamen, og en lokal gitt muntlig eller muntlig-praktisk eksamen på ungdomstrinnet.

Elever på ungdomstrinnet som avslutter et fag tidligere enn det som følger av læreplanverket, skal være med i trekket til eksamen i det faget det opplæringsåret faget blir avsluttet.

Deltakere som følger organisert opplæringstilbud for voksne, skal trekkes ut til   eksamen på samme måte som elever i grunnskolen.

Trekk i norsk tegnspråk omfatter eksamen i både norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Tilsvarende som for norsk er det én felles forberedelsesdag.

Videregående opplæring

Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut fra hvilket utdanningsprogram eleven, privatisten og/eller lærlingen tar og om det er et studieforberedende - eller yrkesfaglig utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1

Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig- praktisk. (2)

Vg2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, praktisk, muntlig eller muntlig-praktisk. (3)

Vg3

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmålet sitt: norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.

For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk.

Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:

 • Studiespesialiserende utdanningsprogram
  I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. (4) I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

  I programområde for formgivingsfag skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for formgivingsfag.

 • Utdanningsprogram for idrettsfag
  Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
  Elevene skal trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. I tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen programområdene for musikk, dans eller drama.

 • Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
  Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for kunst, design og arkitektur.

 • Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
  Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for medier og kommunikasjon.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 og vg2

Alle elever på vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20 % av elevene på vg1 og vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

Vg3

Påbygging til generell studiekompetanse vg3

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk skal elevene trekkes ut til én skriftlig og én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk.

For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk.

Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

Studieforberedende vg3 innen naturbruk/Studieforberedende vg3 innen medier og kommunikasjon

Elevene skal opp i en obligatorisk eksamen i norsk eller samisk som førstespråk, og de skal trekkes ut til eksamen i ytterligere ett fag i felles programfag innen naturbruk eller medier og kommunikasjon.

I tillegg til disse obligatoriske eksamenene skal elevene trekkes ut til ytterligere ett fag.

Utdanningsprogram for elektrofag, vg3 i skole, romteknologi

Alle elever skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen som omfatter fagene: Elektronikk og kommunikasjonsteknologi, romteknologi og satellitt-teknikk og romfysikk.

I tillegg skal elevene trekkes ut i ett av fagene: Telemetri, fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer, matematikk eller naturfag.

Matematikk og naturfag inngår her kun for elever som tar påbygging til generell studiekompetanse.

Utdanningsprogram for naturbruk, vg3, landbruk

Alle elever skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i de felles programfagene. I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i ett valgfritt programfag.

Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Elever som går vg4 påbygging, er elever som allerede har vitnemål etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen, og som tar påbygging for å oppnå generell studiekompetanse.

Elever på vg4 påbygging har samme antall eksamener som vg3 påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål skal elevene trekkes ut til to eksamener.

For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk.

Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

For vg4 påbygging er det imidlertid ikke krav om en bestemt fordeling av de to trekkfagseksamenene mellom skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Aktuelt regelverk

Relevante bestemmelser er forskrift for opplæringsloven §§ 3-25, 3-28, 4-21 og forskrift til friskoleloven § 3-26.


1) Utdanningsdirektoratet har delegert ansvaret for trekking av fag og elever til sentralt gitt eksamen og lokalt gitt eksamen for skoler i utlandet til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. forskrift til friskoleloven, §3-26, §3-27 og §3-28)

2) I enkelte læreplaner åpnes det for at elevene kan trekkes ut i både skriftlig og muntlig.

3) Se fotnote 1

4) I enkelte programområder er det mulig å velge en fordypning som gjør det umulig å tilfredsstille kravet til antall skriftlige eksamener. I disse tilfellene kan skriftlige eksamener erstattes med muntlige eller muntlig-praktiske eksamener. Det understrekes at dette kun skal benyttes dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet til antall skriftlige eksamener.