Oppdragsundervisning - elevstatus og standpunktkarakterer

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Telemark om personer som mottar undervisning fra NAV kan ha elevstatus og motta standpunktkarakterer.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Telemark av 12.11.2010, samt påminnelse av 06.06.2011. Fylkesmannen spør hvorvidt personer som mottar undervisning fra NAV kan ha elevstatus og motta standpunktkarakterer.

Det er fylkeskommunen som har plikt til å sørge for videregående opplæring for voksne. Dette følger av opplæringsloven §§ 13–3 og 13–3a, jf. § 4A–4. Fylkeskommunene har også ansvar for å gjennomføre realkompetansevurdering, jf. opplæringsloven § 4A–3 femte ledd, og å utferdige kompetansebevis på grunnlag av denne vurderingen, jf. opplæringsloven § 4A–3 sjette ledd. Dette innebærer at det også er fylkeskommunen som må treffe enkeltvedtak om videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-3.

Voksne som mottar videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 har ikke elevstatus, men status som deltakere. Dersom fylkeskommunen vurderer det som hensiktsmessig kan den voksne også motta opplæringen i den ordinære videregående opplæringen. Når voksne søker om inntak og får plass i videregående opplæring for ungdom, gjelder reglene i opplæringsloven kapittel 3. Dette innebærer for eksempel at voksne i disse tilfellene vil ha samme rettigheter som ungdom til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, og at de får elevstatus. Fylkeskommunen kan velge å benytte andre for å utføre voksenopplæringen, for eksempel studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner eller andre som gir tilbud om videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 4A–4 annet ledd.

Dersom fylkeskommunen anvender andre til å legge til rette for et tilbud i samsvar med opplæringsloven, jf. § 4A-4 annet ledd, vil også adgangen til å sette standpunktkarakter kunne delegeres. For nærmere om dette, se rundskriv F-006-01 fra det daværende Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet. Personer som ikke er tatt inn til videregående opplæring etter § 3-1 eller § 4A-3 og som ønsker å motta vitnemål, må avlegge eksamener som privatist.

Konklusjon

Dersom NAV gir tilbud om videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 på oppdrag fra fylkeskommunen, vil den voksne ha status som deltaker og fylkeskommunen kan delegere adgangen til å sette standpunktkarakterer, forutsatt at opplæringen er gratis for den voksne.

Dersom den videregående opplæringen som NAV tilbyr faller utenfor opplæringslovens virkeområde, jf. § 1-1, vil andre regler gjelde. De personene det gjelder vil likevel kunne gå opp til eksamen som privatister og fylkeskommunen vil kunne utstede vitnemål.

Vår referanse: 2010/4795