Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

3. Omvalg

I opplæringsloven er begrepet «omvalg» knyttet til ungdomsrett til videregående opplæring. Omvalg er omhandlet i opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd og gir elever rett til inntil et ekstra opplæringsår etter søknad.

Opplæringsloven § 4A-3 om videregående opplæring for voksne har ingen bestemmelser om omvalg. Dette må sees i sammenheng med at voksenretten ikke er knyttet opp mot et bestemt antall år eller fastsetter at retten må tas ut innenfor en bestemt tidsramme.

Selv om opplæringsloven § 4A-3 ikke har noen bestemmelser om omvalg for voksne, kan voksne søke om å bytte fra et utdanningsprogram til et annet. Vi viser til at voksenretten skal tilpasses den voksnes behov, jf. opplæringsloven § 4A-3 første ledd, og at vedkommende til vanlig skal få tilbud om opplæring i samsvar med ønsket sluttkompetanse, jf. forskriften § 6-45 tredje ledd.