Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

12. Særlig om krav til norsk

For å kunne oppnå den ønskede sluttkompetanse er det trolig nødvendig å beherske grunnleggende norsk. Uten dette vil det være vanskelig, om ikke umulig, å følge opplæringen og avlegge skriftlige og muntlige eksamener, herunder fag- og svenneprøven. Det er ikke mulig å tilpasse eksamen i fag som har både skriftlige og muntlige kompetansemål slik at den voksne bare prøves i enkelte kompetansemål, Læreplanverket for Kunnskapsløftet skal følges. Her har fylkeskommunen en veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11 for om den voksne antas å ha tilstrekkelige norskferdigheter til å gjennomføre den ønskede opplæringen.

Problemer med norskferdigheter kan avhjelpes eksempelvis ved at nyankomne innvandrere har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven § 2. Introduksjonsprogrammet omfatter også grunnleggende norskopplæring. Andre vil ikke ha rett til annen norskopplæring enn den som inngår i det utdanningsprogrammet de følger.