Fraværsgrense Udir-3-2016

Hva er skillet mellom fraværsgrensen og annet regelverk?

Elevens fravær fra opplæringen har betydning for

  • retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (fraværsgrensen), jf. forskriften § 3-9
  • lærerens vurderingsgrunnlag i et fag, jf. forskriften 3-3 (4)
  • kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær i videregående), jf. forskriften § 3-45

Forskjellen på reglene om fraværsgrense og føring av fravær på vitnemålet

Elevens fravær fra opplæringen har betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (fraværsgrensen) og for fraværet på elevens vitnemål (reglene om føring av fravær på vitnemålet). Med unntak av fravær som følge av trafikkopplæring til førerkort klasse B, er unntaksgrunnene for fravær som kan unntas fraværsgrensen like unntaksgrunnene for fravær som kan unntas fra å bli ført på kompetansebevis og vitnemål. Selv om unntaksgrunnene er de samme (med ett unntak) for begge regelsett, er reglene om hva som skal unntas fra fraværsgrensen og hvilket fravær som skal føres på kompetansebevis og vitnemål, ulike. Det betyr for eksempel at selv om noe fravær kan unntas fraværsgrensen, skal det likevel føres som fravær på kompetansebeviset og vitnemålet. 

Tabellen under viser noen av forskjellene.

Forskjellene i reglene om fraværsgrense og føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål
FraværsgrenseFøring av fravær på kompetansebevis og vitnemål
I enkeltfag, kan påvirke karakterenSamlet for alle fag, ingen kopling til karakterer i fag
Unntak gjelder timerUnntak gjelder for dager, ikke timer
Ingen begrensning for dager eller timer unntak kan benyttesUnntak begrenses til 10 dager per skoleår
All dokumentert sykdom kan unntas fra første dagFravær på grunn av sykdom som ikke er kronisk kan først unntas etter minst tre dager
Timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan unntasTimefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan ikke unntas
Helsefravær må dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, alene eller i kombinasjon med egenerklæringHelsefravær må dokumenteres med legeerklæring
Deler av trafikkopplæringen kan unntas fra fraværsgrensenIngen trafikkopplæring kan unntas fra føring på kompetansebevis og vitnemål

Forskjellen på reglene om fraværsgrensen og reglene om grunnlaget for vurdering i fag

Dersom en elev har overskrevet fraværsgrensen i et fag skal ikke læreren gi halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter, selv om læreren har vurderingsgrunnlag i faget.

Hvis en elev har høyt fravær kan det føre til at læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.

Disse reglene gjelder side om side, og innebærer for eksempel at en elev med høyt dokumentert sykefravær kan være innenfor fraværsgrensen, men likevel ikke få halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter fordi læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.