Beregning av ventetid ved skyss og øvre grenser for ventetid

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Møre og Romsdal om innspill til deres vurdering av fylkeskommunens skyssreglement.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse av 25.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vi forstår henvendelsen som at Fylkesmannen ønsker innspill til deres vurdering av fylkeskommunens skyssreglement. Utdanningsdirektoratet tar ikke stilling i den konkrete saken, men kan gi generelle uttalelser om tolking av loven.

Utdanningsdirektoratet er av den oppfatning at en fylkeskommune fritt kan sette opp en øvre grense for ventetid, og avgjøre at ingen elever i deres fylke skal ha lenger ventetid enn et visst antall minutter. Fylkeskommunen kan imidlertid ikke legge til grunn at ventetiden for den enkelte elev er akseptabel på bakgrunn av at ventetiden er kortere enn den øvre grensen de selv har satt på generelt grunnlag. Hvorvidt ventetiden er av forsvarlig lengde må vurderes for hver enkelt elev i forbindelse med at det fattes vedtak om skyss.

Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet til Sivilombudsmannen av 30.04.2009, og Sivilombudsmannens uttalelse av 10.06.2009. Her fremgår det at ventetiden før skoletid beregnes fra den enkelte elev kommer frem til skolen til opplæringen begynner for den enkelte elev. Ventetiden etter skoletid beregnes fra den enkelte elevs opplæring er avsluttet til reisen hjem tar til. Det er med andre ord den enkelte elevs reelle ventetid som skal legges til grunn når man vurderer som den enkelte elev har en akseptabel ventetid. Hvorvidt ventetiden er akseptabel må vurderes i lys av den totale lengden på reisetiden for den enkelte elev.

Som det også fremgår av Ot.prp. nr. 46 (1997-1998), vil elevens tid i hjemmet og med familien ha betydning for vurderingen av hva som er forsvarlig reisetid og ventetid. Av vårt brev til Sivilombudsmannen av 30.04.2009 fremgår det at jo lengre reisetiden er, jo mindre ventetid kan aksepteres, og omvendt. Siktemålet er at samlet reisetid og ventetid skal være kortest mulig, samtidig som hensynet til en rasjonell organisering av skyssen ivaretas.

Selv om en fylkeskommune velger å betegne deler av reisetiden som gangtid, ventetid underveis, reisetid med transportmiddel osv., er bruken av begrepene og hva man legger i hvert enkelt begrep ikke relevant for vurderingen av om reisetiden er akseptabel. Som vi uttalte i brev til Sivilombudsmannen 30.04.2009, menes med «reisetid» den tiden som går med til reise frem og tilbake mellom skolen og hjemmet.

Vi ønsker videre å påpeke at elever har rett til skyss, som må organiseres slik at den er forsvarlig og at reisetiden er akseptabel for elevene, mens fylkeskommunen står fritt til å fastsette skolested for den enkelte eleven, herunder avgjøre om den ønsker at det skal være fritt skolevalg i deres fylke. Fylkeskommunen kan dermed ikke begrunne vanskeligheter med å oppfylle retten til skyss med at det er fritt skolevalg i fylket.

Vår referanse: 2012/6007