Permisjon fra den pliktige opplæringen og begrepet forsvarlig i opplæringsloven § 2-11

Utdanningsdirektoratet har svart Sarpsborg kommune om refleksjoner rundt begrepet «forsvarleg» i opplæringsloven § 2-11.

Viser til brev av 07.09.2012 fra Marit Mundahl, rektor og enhetsleder ved Enhet Kurland barneskole. Brevet gjelder refleksjoner rundt begrepet «forsvarleg» i opplæringsloven § 2- 11. Direktoratet vil gi noen generelle bemerkninger til opplæringsloven § 2-11, herunder begrepet «forsvarleg».

Elevene ikke har rett til permisjon etter § 2-11 første ledd. Kommunen kan etter søknad gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker når det er forsvarlig, jf. § 2-11 første ledd. Eleven har derimot rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når vilkåret om nødvendig opplæring i permisjonstiden er oppfylt, jf. § 2-11 annet ledd.

Forutsetningen for permisjon etter § 2-11 første ledd er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring, jf. Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 35. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges.

I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden. Det er likevel ikke noe absolutt krav etter § 2-11 første ledd at foreldrene sørger for opplæring, slik det er etter § 2-11 annet ledd. Hvilke krav som skal stilles til nødvendig opplæring i permisjonstiden etter § 2-11 første ledd, må vurderes ut fra hva som er nødvendig det enkelte tilfelle. Mens det for noen elever kanskje ikke er forsvarlig å gi permisjon, kan enkelte elever ha flere permisjoner i løpet av et skoleår og likevel få en forsvarlig opplæring, kfr. opplæringsloven Kommentarutgave 2. utgave s. 91. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon etter § 2-11 har eleven imidlertid ikke noen rett til å få erstattet senere, jf. Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 158.

Når kommunen tar stilling til permisjonssøknad etter § 2-11, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Kommunens praksis må derfor holde seg innenfor alminnelige forvaltningsprinsipper, som blant annet forbyr usaklig forskjellsbehandling av elevene. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter forvaltningsloven § 2, jf. opplæringsloven § 15-2 første ledd.

Vår referanse: 2012/5261

Kopi: Fylkesmannen i Østfold Statens hus, Vogtsgate 17 1502 Moss