Delegasjon og klagebehandling

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Oslo og Akershus om underinstansens behandling av klager i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 33 på vedtak som er truffet etter organintern delegasjon.

Vi viser til brev 03.04.2008 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor Fylkesmannen på bakgrunn av brev 08.02.2008 fra Rælingen kommune tar opp spørsmålet om underinstansens behandling av klager i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 33 på vedtak som er truffet etter organintern delegasjon.

Saken gjelder en intern delegasjon, ettersom det er en overordnet (rådmannen) som gir kompetanse til sine underordnede (rektorer) innenfor samme organ. Som hovedregel kan det delegeres internt så lenge saksbehandlingen er faglig forsvarlig. Utdanningsdirektoratet vil påpeke at den som tildeler kompetanse (rådmannen) verken gir fra seg sin egen kompetanse eller ansvaret for utøvelsen av den delegerte kompetanse. Rådmannen må sørge for at den enkelte rektor har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å fatte enkeltvedtak.

Problemstillingen er hvorvidt retten til å fungere som underinstans, herunder forberede klagesaken, etter fvl. § 33 følger delegeringen av vedtakskompetansen. Utdannings- og forskningsdepartementet har i brev 22.06.1999 til Norsk Lærerlag uttalt seg om adgangen til å delegere vedtaksmyndighet til rektor for spesialundervisning, men berørte ikke spørsmålet hvorvidt delegeringen innebar delegering av kompetanse til å fungere som underinstans etter fvl. § 33..

Fylkesmannen har i brev 03.04.2008 uttalt at ”et delegasjonsvedtak ikke uten klare holdepunkter for det motsatte, inneholder en delegasjon av myndighet til også å fungere som underinstans i klagesaksbehandling”. Det ble også vist til rundskriv H-17/96 hvor Kommunaldepartementet redegjorde for retten til å fungere som underinstans etter forvaltningsloven § 33 ved delegering av vedtakskompetanse.

Det fremgår av rundskrivet at ”når kommunestyret delegerer myndighet til å treffe vedtak til et folkevalgt organ/administrasjonssjefen som så videredelegerer denne myndigheten, følger ikke myndighet til å foreta behandling etter forvaltningslovens § 33 automatisk med. En slik delegasjon må i tilfelle klargjøres i delegasjonsvedtaket.” Dersom den videredelegerte kompetansen også skal omfatte kompetanse til å fungere som underinstans, må dette fremgå uttrykkelig av avgjørelsen om delegasjon. Utdanningsdirektoratet finner grunn til å legge vesentlig vekt på Kommunaldepartementets uttalelse.

Utdanningsdirektoratet har etter dette vanskelig for å se at Fylkesmannen har hjemmel til å pålegge kommunen å forberede klagesaker hvor slik kompetanse er delegert til rektor. Det understrekes at delegeringen ikke må komme i konflikt med prinsippet om forsvarlig saksbehandling og at Fylkesmannen i alle tilfeller kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m., jfr. forvaltningsloven § 33 (5).

Når det gjelder selve avgjørelsen om delegasjon, går det frem av Kommunaldepartementets rundskriv at det for det første må fremgå uttrykkelig av det folkevalgte organets avgjørelse om delegasjon at rådmannen skal kunne videredelegere myndighet til å fungere som underinstans.

For det andre må det fremgå av rådmannens avgjørelse om videredelegasjon at også myndighet til å fungere som underinstans omfattes av den delegerte myndighet. Utdanningsdirektoratet kan ikke se at opplæringsloven § 13–10 er til hinder for ovennevnte.

Kopi: De øvrige fylkesmannsembetene

Vår referanse: 2008/1155