Ad forespørsel om omfang av grunnopplæringen i tid, jf. opplæringsloven §§ 2-2 og 3-2

Utdanningsdirektoratet har svart Kommunenes Sentralforbund om reglene for fordeling av skoledager utover året, siden skoledagene skal fordeles over minst 38 uker.

Utdanningsdirektoratet viser til Deres henvendelse vedrørende ovennevnte den 03 09 07.

Henvendelsen gjelder hvordan opplæringsloven §§ 2-2 og 3-2 er å forstå i forhold til fordeling av skoledager utover året med bakgrunn i lovens regler om at skoledagene skal fordeles over minst 38 uker.

Det fremgår av opplæringsloven §§ 2-2 og 3-2 at opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. I følge forarbeidene til paragrafene, jf. Ot.prp. nr. 46 (1997-98), stiller loven kommunene fritt til å fastsette et annet antall undervisningsdager enn 190, forutsatt at dagene fordeles innenfor en ramme på minst 38 og maksimalt 45 sammenhengende uker. Det fremgår videre at reglene tar hensyn til at det i enkelte tilfeller kan være behov for en kortere arbeidsuke enn fem undervisningsdager.

Det følger av opplæringslovens §§ 2-2 og 3-2 at departementet kan gi forskrifter om daglig skoletid. Bestemmelser om dette er gitt i forskrift til opplæringsloven av 23 06 06 nr. 724 § 1-6 der det fastsettes at undervisningen som regel skal foregå mellom kl. 08 00 og kl. 15 30. Unntak fra denne regelen kan gjøres i enkelte tilfeller. Et eksempel kan være forlengelse av skoledagen dersom elevene skal på teaterbesøk som en del av undervisningen på ettermiddag/kveld.

Dette innebærer at skolen kan øke opplæringstimetallet enkelte dager gjennom året innenfor de ovenfor nevnte regler.

Vår referanse: 2007/2816