Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

7. Unntak

7.1 Midlertidig tilsatte og tilsatte på vilkår

Kravet om relevant kompetanse gjelder ikke de som er midlertidig tilsatt etter opplæringsloven § 10-6 eller etter arbeidsmiljøloven, eller de som er tilsatt på vilkår etter opplæringsloven § 10-6a.

Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene for tilsetting, kan andre tilsettes midlertidig. Tilsettingsforholdet kan maksimalt vare til og med 31. juli.

Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene for tilsetting, kan en annen søker som er i gang med relevant utdanning, tilsettes på det vilkår at utdanningen blir fullført. Tilsettingsforholdets lengde avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom utdanningen blir fullført innen den tidsfristen som er avtalt, går arbeidsforholdet over til fast tilsetting. I motsatt fall skal arbeidsforholdet i utgangspunktet avsluttes ved utløpet av det avtalte tidsrommet.

7.2 Unntak når det er nødvendig – opplæringsloven § 10-2 fjerde ledd

Det er mulig for skoleeier å fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag dersom skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det er en forutsetning at fagene er fordelt mellom lærere slik at kravene kan bli fylt i størst mulig grad. Det er et vilkår at slikt unntak er nødvendig. Det er skoleeier som vurderer om det er nødvendig at en lærer underviser i et fag, selv om han/hun ikke oppfyller kravet om relevant kompetanse i et undervisningsfaget. Det er dermed også skoleeiers ansvar å vurdere om det kan settes i verk tiltak som gjør det unødvendig å fravike kompetansekravene. Dette innebærer ikke et krav om å avlutte eller endre arbeidsforhold, eller om å tilsette flere lærere enn virksomheten trenger.

Skoleeier må ta stilling til spørsmålet om det er nødvendig å fravike kompetansekravene for hvert skoleår, jf. opplæringsloven § 10-2 fjerde ledd. Avgjørelser om unntak etter denne bestemmelsen er ikke enkeltvedtak, og reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven gjelder derfor ikke. Skoleeier kan delegere oppgaven til den enkelte skoles ledelse.

7.3 Andre unntak?

Som nevnt under 2.1, 3.1 og 4.1 gjelder kompetansekravene også dersom opplæringen i disse fagene gis som spesialundervisning, med mindre kravet kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd: «Krav etter § 10-2 kan fråvikast i vedtak om spesialundervisning dersom ei konkret vurdering av eleven og den spesialundervisninga som skal bli gitt, tilseier det». Slike unntak må grunngis ut fra faglig-pedagogiske årsaker.

Som nevnt under 2.2 og 3.2 har noen lærere dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse for å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk i grunnskolen. Dette gjelder lærere som før 1. januar 2014 hadde kompetanse etter dagjeldende tilsettingskrav, eller som senere har fullført allmennlærerutdanningen. Disse har dispensasjon fra kravet frem til 1. august 2025.

Den tidligere særregelen for skoler med årstrinn 8–10 med færre enn 60 elever og færre enn fem lærerårsverk på disse årstrinnene, er opphevet fra og med 1. august 2015.