Hvorvidt man kan ha felles rektor for ungdomsskole og videregående skole

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Nord -Trøndelag om en ungdomsskole og en videregående skole som samlokaliseres, kan ha felles rektor.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse av 10.07.2013 og påminnelse av 07.11.2013. Fylkesmannen i Nord -Trøndelag spør hvorvidt en ungdomsskole og en videregående skole som samlokaliseres, kan ha felles rektor. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Det går fram av opplæringsloven § 9-1 at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor. Det står videre at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og arbeide for å videreutvikle virksomheten.

Rektor er den øverste leder ved den enkelte skole, og kravet om rektor som øverste leder gjelder ved alle grunnskoler og videregående skoler, uansett skolens størrelse. Loven er i utgangspunktet imidlertid ikke til hinder for at to eller flere skoler har felles rektor. Vi viser til forarbeidene til lovendringen, Ot. prp. nr. 67 (2002 -2003), blant annet s. 23: ” … Dette inneber at alle skolar skal vere underlagde ein rektor med ansvar for opplæringa, og at det vil vere tillate for skolar å ha felles rektor, men berre så langt det da vil vere mogleg for rektor å halde seg fortruleg med den daglege verksemda, med det for auget at denne kan vidareutviklast.”

Utdanningsdirektoratet vurderer det slik at kriteriene ovenfor er skjønnsmessige og at vurderingen av hvorvidt to skoler kan ha felles rektor må avgjøres etter en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

En ungdomsskole og en videregående skole er svært ulike på flere områder. De vil normalt ha ulike skoleeiere, og en felles rektor for begge skoleslag vil derfor måtte forholde seg til to ulike skoleeiere, samt lærere og annet personale med ulik arbeidsgiver. Videre er rektor pedagogisk leder og ansvarlig for opplæringen, og det vil være relativt store ulikheter faglig på ungdomstrinnet og i videregående skole. Ulikheter mellom skoleslagene gjør at en felles rektor til en stor grad vil gå glipp av eventuelle stordriftsfordeler. Det vil i mindre grad være mulig å nyttiggjøre seg erfaringer fra den ene skolen, i den andre skolen. En slik felles rektor vil ha dobbel rapporteringsplikt, og må rapportere til ulike skoleeiere. Vi legger på denne bakgrunn til grunn at en felles rektor for en ungdomsskole og en videregående skole vanskelig vil kunne drive begge skolene forsvarlig og samtidig videreutvikle virksomhetene. Dette må imidlertid vurderes konkret.

Avslutningsvis vil vi presisere at vi ikke har vurdert en slik ordning opp mot avtaleverket og arbeidsmiljøloven.

Vår referanse:2013/4721