Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknader til § 2B-1

For merknader til kapittel 2B vises det til merknadene til forskrift til opplæringsloven kapittel 1A.

Privatskoleloven § 7-1e og opplæringsloven § 13-7a er så godt som likelydende. Forskjellen er at ansvaret som i offentlige skoler hviler på kommunen, for private skoler er lagt til skolen. Det vises for øvrig til kommentarer til forskrift til opplæringsloven ovenfor.

Forskrift til privatskoleloven kapittel 8 gjelder også for leksehjelpen.