Skolemiljø Udir-3-2017

Endringer i rundskrivet

Endringer i rundskrivet mars 2023:

 • I punkt 6.2 endres omtalen av når de ulike delpliktene utløses.
  I punkt 6.4.5 fjernes avklaringen om det at det ikke er adgang til skolebytte i videregående skole.
 • I punkt 6.7 omtales at det ikke er krav om samtykke fra foreldre for å høre eleven.
 • Endring av omtalen av oppll. § 9 A-3 som følge av endring av bestemmelsen som trådde i kraft 01.01.2023.

Endring oktober 2022:

 • Lagt lenke til Veiledning om særlige grunner under punkt 7.5.

Endringer mai 2022:

 • Endret tekst under punktene 7.2 – 7.5.

Endringer juni 2020:

 • Endringer i kapittel 6.5 om skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever.
 • Endringer i kapittel 6.5 om dokumentasjonsplikt.
 • Nytt kapittel 9 om partsrettigheter, innsyn og personvern i skolemiljøsaker. 

Endringer i rundskrivet (2. april 2019):

 1. I punkt 2 avklares det at retten i kapittel 9 A knytter seg til det å være «elev»
 2. I punkt 6.4.5 avklares det at det ikke er adgang til skolebytte i videregående skole
 3. I punkt 6.4.5 avklares det hvilke tiltak som krever enkeltvedtak
 4. I punkt 6.4.5 avklares det at tiltak som settes inn for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø kan ha skoleveien som virkeområde
 5. I punkt 6.4.5 vises til tolkningsuttalelse om PP-tjenesten sin rolle i skolemiljøsaker
 6. I punkt 6.6.2 er det avklart at tiltaksplanen må rette seg mot en enkeltelev, men at tiltakene kan knytte seg til situasjoner som omfatter flere elever
 7. I punkt 7.3 omtales retten for fosterhjem til å melde sak til statsforvalteren
 8. I punkt 7.3 omtales den individuelle retten til å melde en sak og hvem som kan melde en sak
 9. I punkt 7.3 omtales retten til informasjon for en forelder som ikke har meldt saken
 10. I punkt 7.4 er det presisert at unntaket om «særlige grunner» i § 9 A-6, kun knytter seg til tidsvilkåret
 11. I punkt 7.6 omtales at statsforvalteren skal vurdere faktum på vedtakstidspunktet i sin behandling av saken
 12. I punkt 7.8 omtales statsforvalteren adgang til å benytte seg av statlige eller kommunale ressurser for å høre elevene i saken
 13. I punkt 7.10.2 presiseres hvordan statsforvalteren skal følge opp saken og avslutte saken.

Endringer i rundskrivet (20. desember 2017):

 1. I punkt 2 avklares det i hvilken grad rettighetene gjelder på skoleveien.
 2. I punkt 6.3.1 omtales helsesøstre og PP-rådgivere.
 3. I punkt 6.3.2 omtales bussjåfører og drosjesjåfører.
 4. I punkt 6.4.2 er en feil i lovhenvisning er rettet opp.
 5. I punkt 7.2 og 7.5 er omtalen av «særlige grunner» rettet opp. Statsforvalteren kan ikke ta fortidige saker til behandling.
 6. Punkt 7.9 er delt opp, slik at andre til siste avsnitt er ny 7.10.
 7. Det som var 7.10 er nå 7.11.