Rettslige grunnlaget for skolemiljøtiltak

I denne tolkningen har Kunnskapsdepartementet svart Utdanningsdirektoratet om det rettslige grunnlaget for skolen/skoleeier og fylkesmannen til å bruke henholdsvis klassebytte, frimerke, fotfølging og/eller skjerming som tiltak i saker om skolemiljø, jf. opplæringsloven kapittel 9 A.

Departementet anser at skoleeiers organisasjonsfrihet gir skolen rettslig
grunnlag for å beslutte klassebytte for en elev. Departementet vil imidlertid understreke at
alle elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø, og at klassebytte må gjennomføres med
skånsomhet. 

Departementet at skolens eierrådighet og organisasjonsfrihet gir
en relativt bred adgang til å gjennomføre ulike skjermingstiltak. Departementet understreker
at disse rettsgrunnlagene ikke gir hjemmel for å gjennomføre tiltakene ved bruk av tvang
eller fysisk makt overfor en elev.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}