PP-tjenestens ansvar i skolemiljøsaker

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Trøndelag på spørsmål om PP-tjenestens ansvar knyttet til skolemiljøsaker. PP- tjenesten har også stilt flere oppfølgingsspørsmål om temaet.

Gjelder

PP-tjenestens lovpålagte oppgaver fremgår av opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

Slik loven er i dag er PP- tjenestens mandat når det gjelder det systemrettede arbeidet fortsatt begrenset til å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Arbeid med skolemiljøsaker regnes dermed ikke inn under PP-tjenestens systemrettede arbeid.

Skoleeier må utføre de lovpålagte oppgavene de har, men utover det er det opp til den enkelte skoleeier å velge hvordan de ønsker å benytte sine ressurser.

Presisering

I Utdanningsdirektoratet sin informasjon om PP-tjenesten er dette presisert: Både de system- og individrettede oppgavene skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker.

På grunn av den usikkerheten som har oppstått omkring dette, skal vi presisere teksten på udir.no slik at det står at «Både de system- og individrettede oppgavene for barn med særlige behov, skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker etter opplæringsloven kap. 9 A.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}