Forholdet mellom varslingsplikten i opplæringsloven og taushetsplikten i helsepersonelloven

Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet om en avklaring om rekkevidden av taushetsplikt for helsesøstre knyttet til skolemiljøsaker.

En helsesøster som får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen kan i utgangspunktet likevel ha plikt til å varsle etter opplæringsloven kapittel 9 A hvis informasjonen ikke kan knyttes til en behandlingsrelasjon med de involverte elevene.

Det beror på en konkret vurdering hva helsesøster kan formidle videre til rektor som en del av varslingsplikten i slike situasjoner.

Gjelder

Helsesøster har taushetsplikt om det de får kjennskap til i egenskap av å være helsepersonell. Dette innebærer at helsesøster må innhente samtykke fra elev og/eller foreldre for å kunne varsle skolens ledelse om informasjon som har kommet fram i behandlingsrelasjonen med en elev, jf. helsepersonelloven § 22.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}