Elever på alternativ opplæringsarena og elever på praksisplass

Fylkesmannen i Hedmark har stilt spørsmål om virkeområde for opplæringsloven kapittel 9 A knyttet til elever på alterantiv opplæringsarena og elever på praksisplass.

Gjelder opplæringsloven kapittel 9 A ved et tilbud som gis i Hedmark fylkeskommune som er kalt "Finn din vei"?

Siden deltakerne ikke bruker av retten til videregående opplæring kan vi ikke se at deltakerne i dette tilbudet er å anse som elever i opplæringslovens forstand.

Opplæringslovens regler om retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder derfor ikke for deltakerne i dette tilbudet.

Hvilket ansvar har videregående skoler når elever ved videregående skoler ikke opplever å ha det trygt og godt på praksisplass?

Det å ha praksisplass i bedrift i forbindelse med faget yrkesfaglig fordypning, innebærer at vedkommende fortsatt anses som elev. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder derfor også på praksisplassen.

De ansatte ved praksisplassen arbeider ikke på skolen og er ikke omfattet av aktivitetsplikten i oppll. § 9 A-4.

Gjelder

Alternativ opplæringsarena for elever

Skolens aktivitetsplikt gjelder på skoleområdet eller der undervisning eller aktiviteter knyttet til skolen foregår. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle elever, også for elever som får opplæring på en alternativ opplæringsarena.

Elever på praksisplass

Det å ha praksisplass i bedrift i forbindelse med faget yrkesfaglig fordypning, innebærer at vedkommende fortsatt anses som elev. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder derfor også på praksisplassen.

Fylkeskommunen er ansvarlig for opplæringen, jf. oppll. § 13-3. Skolens aktivitetsplikt gjelder på skoleområdet eller der undervisning eller aktiviteter knyttet til skolen foregår.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}