Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010

Innholdet er ikke lenger gyldig

4 Skolens handlingsplikt etter § 9a-3 annet ledd

Paragraf 9a-3 annet ledd regulerer skolens handlingsplikt dersom en ansatt ved skolen får kunnskap om eller mistenker at en elev utsettes for krenkende ord eller handlinger. Annet ledd lyder:

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Det er her fastsatt at alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av:

 • plikt til å gjøre undersøkelser
 • plikt til å varsle rektor
 • plikt til å gripe inn

Det må vurderes konkret i den enkelte saken hvilke av disse pliktene som utløses og i hvilken rekkefølge pliktene inntrer. Dette vil kunne variere i ulike tilfeller og må vurderes konkret og skjønnsmessig av den ansatte. Innholdet i plikten til å undersøkelse, varsle og gripe inn behandles nærmere nedenfor. Gangen i en sak etter § 9a-3 annet ledd:

Fase 1: mistanke eller kunnskap om krenkende ord eller handlinger

 • ansatt ved skolen mistenker eller har kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger

Fase 2: skolens handlingsplikt

 • den ansatte undersøker saken
 • den ansatte varsler skolens ledelse
 • den ansatte griper selv inn dersom det er nødvendig og mulig
 • skoleledelsen avgjør hva som skal gjøres videre i saken
 • skoleledelsen informerer foreldrene

Fase 3: gjennomførings- og evalueringsfasen

 • tiltak for å bedre elevenes psykososiale miljø settes i verk
 • skolen evaluerer om tiltakene har fungert og behov for å sette inn ytterligere tiltak