Ber om avklaring - permisjon etter opplæringsloven § 2-11

Utdanningsdirektoratet svarer på spørsmål fra Fylkesmannen i Troms om permisjon etter opplæringsloven § 2-11. Spørsmålet er om kommunen med hjemmel i opplæringsloven § 2-11 kan gi permisjon til en gruppe elever til turer i regi av foreldre, eller om slike turer må legges utenfor skoletid. 

Viser til henvendelse med spørsmål om permisjon etter opplæringsloven § 2-11.

Slik vi forstår henvendelsen, er spørsmålet om kommunen med hjemmel i opplæringsloven § 2-11 kan gi permisjon til en gruppe elever til turer i regi av foreldre, eller om slike turer må legges utenfor skoletid.

Opplæringsloven § 2-11 gir en individuell rett for elever til å søke permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker om gangen. Elevene har ikke rett til permisjon etter § 2-11 første ledd, men kommunen kan etter søknad gi permisjon når det er forsvarlig. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres etter en konkret vurdering.

Retten til å søke permisjon er knyttet til den enkelte elev. Det skal gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt søknad. Mens det for noen elever ikke er forsvarlig å gi permisjon, kan enkelte elever ha flere permisjoner i løpet av et skoleår og likevel få en forsvarlig opplæring.

Ordlyden i opplæringsloven § 2-11 regulerer permisjoner knyttet til den enkelte elev, og bestemmelsen regulerer derfor ikke permisjoner for grupper av elever. Opplæringsloven § 2-11 kan heller ikke brukes når turen er en del av grunnskoleopplæringen. Hensynet bak regelen er at foreldre skal ha mulighet til å ta ut barna fra den obligatoriske grunnskoleopplæringen utenom skolens ferier. Både ordlyden og hensynet bak regelen tilsier derfor at bestemmelsen ikke kan brukes slik at det blir en omgåelse av regelverket. Kommunen kan derfor ikke innvilge permisjon for en gruppe elever med hjemmel i opplæringsloven § 2-11.

Vår referanse: 2018/21652