Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

4.4 Fritak fra opplæring i kroppsøving

Se oppdatert regelverk om fritak fra opplæring i kroppsøving på lovdata

Elever i videregående opplæring kan fritas fra opplæringen i faget kroppsøving. Paragraf 1-12 lyder:

§ 1-12 Fritak frå opplæring i kroppsøving
Rektor kan etter søknad gi elevar i vidaregåande opplæring fritak frå opplæring i kroppsøving. Eleven må leggje fram ei fråsegn frå lege som dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven, og at tilpassa opplæring ikkje er mogleg. Rektor si avgjerd er eit enkeltvedtak.

Merknad til § 1-12 - fritak fra opplæring

Paragraf 1-12 er endret. Bestemmelsen regulerer nå bare fritak fra opplæring i faget kroppsøving, og innholdet i bestemmelsen er også endret. Paragraf 1-12 er en snever unntaksregel. Bestemmelsen skal forstås slik at det i særskilte tilfeller er en meget snever adgang til å frita eleven i videregående opplæring fra opplæring i kroppsøving. Fritak skal bare innvilges i de tilfeller det ikke er mulig å tilrettelegge opplæringen, og eventuelt gi eleven fritak fra vurdering med karakter etter § 3-23. Dette skal være siste utvei, og begge vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt. Tilsvarende bestemmelse er fastsatt i forskrift til privatskoleloven § 5a-3. I private skoler er det daglig leder som avgjør om eleven får fritak etter denne bestemmelsen. Paragraf 5a-2 andre ledd i forskrift til privatskoleloven er opphevet.

Vilkårene for å få innvilget fritak fra opplæringen i kroppsøving er videreført, men virkeområdet til bestemmelsen er utvidet. Skillet mellom en praktisk og teoretisk del i faget kroppsøving er fjernet. Begrunnelsen er tilsvarende som i endring til § 3-23, det vil si at det ikke er en teoretisk og en praktisk del i faget kroppsøving.

Det er bare elever i videregående opplæring som kan søke om fritak fra opplæringen i kroppsøving. Det er viktig at dette fritaket bare gis når det ikke er mulig for eleven å følge en tilrettelagt opplæring i faget, og eleven for øvrig oppfyller vilkårene. Vilkårene for å innvilge fritak fra opplæringen er for det første at tilrettelagt opplæring ikke er mulig. For det andre må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven. Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Vi understreker også at en legeerklæring i seg selv ikke automatisk fører til at fritak skal innvilges. Det må også gå frem av legeerklæringen hvorfor deltakelse i opplæringen i kroppsøving vil være til skade for eleven, og at dette ikke kan løses ved å tilrettelegge opplæringen. Rektor må vurdere om vilkårene er oppfylt. Før fritaket innvilges, skal skolen alltid vurdere om det er mulig å tilrettelegge opplæringen og eventuelt treffe enkeltvedtak om fritak fra vurdering med karakter. I denne forbindelse bør rektor innhente råd fra elevens kroppsøvingslærer. Fritak fra opplæringen skal være siste utvei. For å få innvilget et fritak fra opplæringen må eleven selv søke, og det er elevens ansvar å legge fram en legeerklæring. Eleven har klagerett på enkeltvedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Det betyr at klagen skal behandles internt i fylkeskommunen.

Elever i grunnskolen kan ikke fritas fra opplæringen i kroppsøving. Dette har sammenheng med at disse elevene har en lovfestet opplæringsplikt, jf. opplæringsloven § 2-1. Et fritak vil i realiteten innebære at eleven blir fritatt fra deler av opplæringsplikten. For elever i grunnskolen er det viktig at skolen tilrettelegger så langt det er mulig, og eventuelt gir fritak fra vurdering med karakter enten etter § 3-20 eller § 3-23.