Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

4.5 Kroppsøving i opplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A

Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem etter opplæringsloven § 4A-3, er fritatt fra opplæring i faget kroppsøving. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 1-13 tredje ledd som lyder:

Vaksne som følgjer vidaregåande opplæring særskild organisert for dei etter kapittel 4A, er fritekne frå opplæring i faget kroppsøving.

Paragraf 1-13 er endret. Fritak fra opplæring i faget kroppsøving for voksne er nå regulert i § 1-13 tredje ledd. Voksne i videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A fritas fra hele faget. Kroppsøving kan ikke deles i en praktisk og teoretisk del. Det er ikke nødvendig å fatte et enkeltvedtak om dette. Unntaket fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet for voksne fanges også opp i forskrift til opplæringsloven § 4-34 annet ledd, slik at voksne oppfyller vilkårene til vitnemål når fritaket er fastsatt i § 1-13 tredje ledd. Paragraf 4-16 om fritak fra vurdering med karakter er etter denne endringen overflødig og er opphevet. Når voksne er fritatt fra opplæringen i faget kroppsøving, omfatter dette også vurdering.

Gjeldende fagfordeling i grunnskoleopplæring for voksne, slik den fremgår av forskrift til opplæringsloven § 4-33, videreføres. Dette innebærer at voksne i grunnskoleopplæring etter kapittel 4A ikke skal ha faget kroppsøving. Det er derfor ikke nødvendig å frita disse fra opplæring i kroppsøving.

Det er ikke tilsvarende bestemmelse i forskrift til privatskoleloven. Dette har sammenheng med at privatskoleloven kun regulerer opplæring for elever, ikke for voksne.