Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

2. Konsekvenser for de private skolene

Endringer i faget kroppsøving gjelder også for private skoler som er godkjent etter privatskoleloven. I bestemmelser som direkte berører faget kroppsøving, er det gjort tilsvarende endringer i forskrift til privatskoleloven som i forskrift til opplæringsloven. Merknader knyttet til endringer i forskrift til opplæringsloven og i læreplanen for faget gjelder så langt de passer også for de private skolene.

Noen private skoler har fått godkjent en annen læreplan i kroppsøving enn den som står i Kunnskapsløftet, jf. privatskoleloven § 2-3. Utdanningsdirektoratet må derfor vurdere på nytt om læreplanen ved disse skolene gir elevene “jamngod opplæring i faget”. På denne bakgrunn kan noen private skoler måtte revidere læreplanen i faget kroppsøving.