Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

1. Innledning

Endringer i 2012

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og i videregående opplæring med virkning fra 1. august 2012. Det er gjort endringer i læreplanen for faget, i forskriften til opplæringsloven og i forskriften til privatskoleloven. Dette innebærer at den nye læreplanen skal brukes på alle trinn fra skoleåret 2012 – 2013, også for privatister i videregående opplæring. Det er foretatt følgende endringer:

Endringer i læreplanen

 • Revidert formål for faget kroppsøving
 • Endring i hovedområder på ungdomstrinnet og i videregående opplæring
 • Endringer i grunnleggende ferdigheter
 • Endringer i kompetansemålene
 • Dagens privatisteksamen i videregående opplæring endres til en muntlig-praktisk eksamen

Endringer i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven

 • Grunnlaget for vurdering i faget i kroppsøving er endret:
  o Det er ikke lenger forskriftsfestet at elevens forutsetninger er en del av grunnlaget for vurdering.
  o Det er forskriftsfestet at elevens innsats skal være en del av grunnlaget for vurdering.
 • Fritak fra vurdering med karakter utvides til også å gjelde elever i grunnskolen.
 • Fritak fra vurdering med karakter gjelder hele faget, ikke bare den praktiske delen.
 • Voksne i videregående opplæring, etter opplæringsloven kapittel 4A, fritas fra opplæring i kroppsøving.

Endringer i læreplanen er omtalt i kapittel 3, og endringer i forskriften til opplæringsloven og i forskriften til privatskoleloven er omtalt i kapittel 4.

Endringer i 2015

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i faget kroppsøving i grunnskolen som omhandler svømming med virkning fra 1. august 2015.

Formålet for faget er justert, kompetansemål på svømmedyktighet er lagt som kompetansemål etter 4. trinn, og kompetansemålene vedrørende svømming er endret i grunnskolen.