Praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Det er ikke et absolutt krav at lærlingen/praksiskandidaten må dokumentere praksis fra flere ulike læringsarenaer, eller med forskjellige aldersgrupper. Lærlingens praksis må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Gjelder

Vi har svart på et spørsmål fra Fylkesmannen i Vestfold om krav til praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Kunnskapsdepartementet har tidligere uttalt seg om denne problemstillingen, og har lagt til grunn at praksis i barnehage alene kan være tilstrekkelig for å gå opp til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har tidligere sagt at det ikke kan utledes noe krav om praksis fra hele aldersspennet 0-18 år i regelverket.

Begrepene «barn og unge» omfatter alle fra 0- 18 år, og er ikke definert nærmere når det kommer til alder og opplæringsarena. Det avgjørende er om kandidaten kan godtgjøre praksis innenfor de mest vesentlige delene av læreplanen, uavhengig av sted. Fylkeskommunen kan altså ikke automatisk kreve praksis både i aldersgruppen 0-10 år og 11-18 år. Fylkeskommunen må derfor foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}