Spørsmål om opplæringslovens virkeområde

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål frå Fylkesmannen i Vestfold om verkeområdet for opplæringslova.

Gjelder

 

Utdanningsdirektoratet viser til spørsmål fra fylkesmannen om opplæringslovens virkeområde sendt 18. august 2010.

Bakgrunnen for spørsmålet er en militært ansatt som er beordret til tjeneste i utlandet.
Medfølgende ektefelle ønsker opplæring etter opplæringslovens kapittel 4A under oppholdet i
utlandet og kommunen har avslått søknaden.

Utdanningsdirektoratets vurdering

Det følger av forarbeidene til gjeldende § 1-2 i opplæringsloven, jf, Ot.prp. nr. 46 (1997-98) at
det geografiske virkeområdet for loven ikke er lovfestet særskilt og at det følger av allmenne
rettsprinsipp at loven gjelder i riket, men ikke for Svalbard, jf. § 2 i svalbardloven. Dette
innebærer at loven og retten til opplæring gjelder for de som oppholder seg innenfor rikets
geografiske grenser.

Etter forskrift til lov om folkeregister § 5-10 nr 2 er militært personell beordret til tjeneste i
utlandet å regne som bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted ved utreise. Det samme
gjelder for husstandsmedlemmer til disse personene. Begrepet ”busett” brukes i opplæringsloven
og forskrifter i flere sammenhenger for å avklare/presisere retter og plikter. Det er begrepet
”bosatt” slik det forstås i lov om folkeregister som hovedregel legges til grunn. Som eksempel
kan nevnes kommunes plikter etter opplæringsloven § 13-1 første ledd gjelder overfor de som er
bosatt i kommunen. Det er imidlertid unntak fra denne hovedregelen. Eksempelvis har barn som
oppholder seg midlertidig i kommuner hvor de ikke er folkeregistrert rett til opplæring der de
faktisk oppholder seg. Oppholdskommunen har da krav på refusjon fra den kommunen hvor
barnet er folkeregistrert, jf. forskrift til opplæringsloven § 18-1. Etter opplæringsloven § 13-1 kan
det framstå som lov om folkeregister gjør at den enkelte genererer rettigheter etter
opplæringsloven med utgangspunkt i denne loven. Slik er det imidlertid ikke. Lov om folkeregister
med tilhørende forskrifter kan i seg selv ikke utløse rettigheter eller plikter for den enkelte med
hjemmel i annet lovverk uten at dette er uttrykkelig fastsatt i lov. Opplæringslovens virkeområde
er som nevnt geografisk begrenset til å gjelde her i riket. Lov om folkeregister med tilhørende
forskrifter kan ikke utvide opplæringslovens virkeområde.

Utdanningsdirektoratet legger til grunn at kommunen ikke har plikt til å tilby opplæring til bosatte
i kommunen som av ulike grunner ikke oppholder seg i riket. Dette gjelder både for voksne med
rettigheter etter lovens kapittel 4A og barn i opplæringspliktig alder med rettigheter etter lovens
kapittel 2.

Vår referanse: 2010/3374

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}