Forskriften gjelder fra 1. januar 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. desember 2002 nr. 1711 til lov om folkehøyskoler.

0 Endret ved forskrift 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021, tidligere § 18).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Kurs som inngår i tilskuddsgrunnlaget skal være åpne for alle, og må være offentliggjort gjennom annonsering, kurskatalog eller på annen tilfredsstillende måte.

Eventuelle opptaksrutiner og opptakskriterier må gjøres kjent for søkerne på det aktuelle kurs.

Kurs som inngår i tilskuddsgrunnlaget må kunne dokumenteres og være i overensstemmelse med de rammer som er gitt for kursordninger i § 4, jf. § 12. Hvert kurs skal være en selvstendig enhet, organisert med egen plan og kan ikke være en del av et annet kurs eller arrangement.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Elever på kurs skal ha et undervisningsprogram på minst 24 timer per uke. Lørdag er normalt skoledag. Undervisningsomfanget skal normalt være minst 4 timer hver dag. Maksimalt elevtall på enkeltkurs er 120 prosent av internatkapasiteten, jf. § 6.

Folkehøyskolene kan kun arrangere følgende kurs av kortere varighet enn nevnt i første ledd:

  • a. kurs av kortere varighet rettet spesielt mot personer med dokumentert redusert funksjonsevne og deres nærmeste
  • b. kurs av kortere varighet rettet mot innvandrerungdom dersom kursene har et klart definert integreringsformål
  • c. kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv.

Undervisningsomfanget på disse kursene av kortere varighet skal være på minst 12 timer, og normalt minst 4 timer hver dag. Disse kursene av kortere varighet kan kun utgjøre en mindre del av skolenes samlede virksomhet. Kravet i § 4 første ledd fjerde punktum gjelder tilsvarende for disse kursene. Folkehøyskolene skal rapportere om deltakelse på disse kursene av kortere varighet i samsvar med denne forskriften § 7 annet ledd.

Kurs av kortere varighet ved Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole, jf. lov om folkehøyskoler § 8 annet ledd, skal som hovedregel foregå i Norge. Deler av undervisningen ved disse skolene kan likevel legges utenlands, men ikke utenfor Norden. Undervisning i utlandet ved disse skolene må skje etter et forsvarlig pedagogisk opplegg. Kravet i § 4 første ledd fjerde punktum gjelder tilsvarende.

Den enkelte skole har det pedagogiske og praktiske ansvaret for alle kurs.

0 Tilføyd ved forskrift 28 aug 2018 nr. 1287, endret ved forskrifter 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021), 23 juni 2021 nr. 2172 (i kraft 1 aug 2021).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Maksimum 10 prosent av elevene ved en folkehøyskole kan være statsborgere av land utenfor EØS-området og Nordvest-Russland. Begrensningen gjelder kun utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse i utdanningsøyemed. Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første punktum.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Maksimum 10 prosent av elevene ved en folkehøyskole på Svalbard kan være utenlandske statsborgere.

0 Tilføyd ved forskrift 28 aug 2018 nr. 1287.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

På kurs må skolens internat integreres i det totale skoleopplegget, og minst 80 prosent av elevene må bo på internatet. Dette gjelder ikke for Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole, jf. lov om folkehøyskoler § 8 annet ledd, eller for de øvrige folkehøyskolene når disse arrangerer kurs av kortere varighet som nevnt i denne forskriften § 4 andre ledd. Kravet i § 4 første ledd fjerde punktum gjelder likevel for kurs av kortere varighet.

Departementet fastsetter både skolens internatkapasitet og maksimale årselevtall. Dette gjøres minimum hvert femte år.

0 Endret ved forskrift 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Folkehøyskolene skal rapportere elevtallet på kurs per 1. oktober og 1. april hvert år til Utdanningsdirektoratet. Deltidselever regnes om til heltidselever ved å dele antall kurstimer per uke på 24. Elever på kurs som går over færre enn 190 dager, regnes om til årselever ved å dele antall kursdager på 190.

Elevtallet på kurs avholdt av Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole, jf. lov om folkehøyskoler § 8 annet ledd, rapporteres per kalenderår til Utdanningsdirektoratet. Bare den som har deltatt på minst 75 prosent av kurset, rapporteres. Disse elevene regnes om til årselever ved å dele antall kursdager på 190. Kursdager for kurs avholdt av Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole, skal ha minst 4 undervisningstimer. To kursdager med minst 2 timer undervisning hver dag kan regnes om og rapporteres som én kursdag. Det samme gjelder for de øvrige folkehøyskolene når disse arrangerer kurs som nevnt i denne forskriften § 4 annet ledd bokstav a, b og c.

Rapport om kursvirksomheten skal sendes til Utdanningsdirektoratet innen de frister departementet fastsetter. Departementet fastsetter på grunnlag av disse rapport fra Utdanningsdirektoratet skolens årselevtall.

0 Endret ved forskrifter 30 jan 2018 nr. 123 (i kraft 1 aug 2018), 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021), 31 aug 2021 nr. 2647.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Elev som på grunn av redusert funksjonsevne er avhengig av støtte og hjelp i den totale pedagogiske situasjonen, regnes som to elever. Skolen skal før innrapportering ha dokumentasjon for at eleven har en redusert funksjonsevne som utløser et særskilt tilretteleggingsbehov ved folkehøyskolen. Skolen vurderer i samarbeid med søker og pedagogisk/sosial/medisinsk instans utenfor skolen et tilrettelagt opplegg.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for kontroll. De økte ressursene skal brukes til ulike tiltak for den det gjelder, og det skal foreligge dokumentasjon for bruken.

For enkeltelever som tas opp på spesielle vilkår gjennom avtaler med kommuner eller Arbeids- og velferdsetaten, må en eventuell dobbelttelling oppgis til kommune eller Arbeids- og velferdsetaten som en del av finansieringsgrunnlaget. Skolen skal ha dokumentasjon for at dette er ivaretatt.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Alle skoler skal ha tilskudd fra alle tre tilskuddselementer som er fastsatt i folkehøyskoleloven § 4: basistilskudd, tilskudd per elev og tilskudd til husleie.

Basistilskudd gis med samme beløp til alle skolene.

Tilskudd per elev fastsettes på grunnlag av et tilskuddsgrunnlag som framkommer ved en omregning av årselevtallet. Årselevtallet på kurs av kortere varighet som nevnt i denne forskriften § 4 annet ledd skal regnes om i henhold til en omregningstabell fastsatt av departementet. Summen av årselevtall på ordinære kurs og kurs av kortere varighet nevnt i denne forskriften § 4 annet ledd omregnes deretter slik: Elevtall til og med 75 multipliseres med 2,4. Elevtall over 75 multipliseres med 1,7.

Departementet fordeler tilskudd til husleie på grunnlag av innstilling fra Folkehøgskolerådet.

Skoler som får særtilskudd på grunn av en høy andel funksjonshemmede elever, får fastsatt en årlig sats per elev.

0 Endret ved forskrift 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Alle folkehøyskoler skal føre regnskap. Regnskapsføringen skal være i samsvar med reglene i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). Kontoplanen skal bygge på Norsk Standard 4102, med egen konto for statstilskudd.

Folkehøyskoler som eies av en fylkeskommune og som drives i henhold til kommuneloven, kan føre regnskap etter bestemmelsene i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Årsregnskapet skal inneholde en note som opplyser om inntekter fra offentlige finansieringskilder, fordelt på ulike typer kilder.

Folkehøyskolene skal føre avdelingsregnskap hvor det skilles mellom virksomhet etter folkehøyskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i loven og vilkår gitt i godkjenningen, og øvrig virksomhet. Driver skolen øvrig virksomhet, skal skolen vise hvordan felleskostnadene er fordelt på avdelingene.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning skal uten oppfordring sendes departementet innen 1. juni året etter regnskapsåret. Driver folkehøyskolen øvrig virksomhet, skal folkehøyskolen også sende inn avdelingsregnskap.

0 Endret ved forskrift 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Revisjon skal utføres av statsautorisert eller registrert revisor i samsvar med lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven). Folkehøyskoler som fører regnskap etter kommuneloven, jf. § 10, kan benytte revisor i henhold til kommunelovens bestemmelser.

Revisor skal i tillegg til regnskapsrevisjon bekrefte elevtallet på skolen, herunder kontrollere om elevtallet er dokumentert i henhold til bestemmelsene i § 7, § 8 og § 12. Bekreftelsen skal gis med standardtekst som departementet fastsetter.

Styret plikter å gjøre revisor kjent med folkehøyskoleloven, forskrift til denne og andre relevante dokumenter.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Skolen er ansvarlig for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med folkehøyskoleloven, forskrift og vilkår for tilskudd. Alle forhold som danner grunnlag for eller påvirker skolens tilskudd, skal dokumenteres.

Skolen er ansvarlig for at det finnes tilfredsstillende system for registrering av kurs, og at alle kurs er i samsvar med rammer for kursordning, jf. § 4. Skolene plikter å ha et tilfredsstillende administrativt system for registrering av elevenes frammøte og fravær, og å holde registreringen à jour.

På kurs skal fravær registreres i dager og enkelttimer. For deltidselever registreres fravær kun i timer. Frammøte skal attesteres av ansvarlig undervisningspersonale (faglærer) og rektor.

Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole, som har dispensasjon etter lov om folkehøyskoler § 8 annet ledd, skal dokumentere sine kurs av kortere varighet. Det samme gjelder for de øvrige folkehøyskolene når disse arrangerer kurs som nevnt i denne forskriften § 4 annet ledd bokstav a, b og c. Dokumentasjonen skal inneholde frammøtelister som er underskrevet av kursleder eller lærer, og for hvert kurs skal det foreligge dokumentasjon på kunngjøring av kurset, kursplan, kursdatoer, kurstimer, kursdeltakeres frammøte og fravær, navn, fødselsdato, adresse og oversikt over skolens rapportering til departementet.

Dokumentasjon skal være tilgjengelig for skolens revisor, departementet og Riksrevisjonen, og oppbevares på skolen i minst 10 år.

0 Endret ved forskrifter 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021), 31 aug 2021 nr. 2647.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av grunnlag for beregning av offentlig tilskudd, av at vilkårene for offentlig tilskudd for øvrig er oppfylt og at det offentlige tilskuddet nyttes i samsvar med forutsetningene i lov om folkehøyskoler, forskrift, rundskriv og tilskuddsbrev.

Skolen plikter på anmodning fra departementet og Riksrevisjonen å legge fram regnskapsbilag og annen dokumentasjon som dokumenterer grunnlaget for tildeling av offentlig tilskudd eller viser hvordan det offentlige tilskuddet er brukt.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Hver skole skal utarbeide dokumentasjon som klargjør og definerer skolens verdigrunnlag og målsetting. Dokumentasjonen skal også omfatte prosedyre for selvevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Skolen utarbeider hvert år selvevalueringsrapport. Rapporten sendes innen 1. juni til departementet.

Departementet kan foreta periodiske metaevalueringer.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Den som tilsettes som lærer i folkehøyskolen, må fylle kravene til kompetanse for undervisning i grunnskolen eller videregående skole etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) med forskrifter. Ved behov kan tilsetting også skje på grunnlag av kvalifikasjonskrav den enkelte skole stiller.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Regler om taushetsplikt i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13 - § 13e gjelder ved behandling av saker etter denne forskriften.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift eller manglende oppfylling, kan medføre at offentlig tilskudd blir holdt tilbake eller stanset, jf. § 3 i folkehøyskoleloven.

Dersom det tildeles for høyt offentlig tilskudd fordi skolen har gitt uriktige opplysninger, kan skolen pålegges å tilbakebetale den urettmessige delen av tilskuddet med tillegg av rente. Rentesatsen fastsettes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3. Renteberegningen løper fra den dagen tilskuddet blir mottatt.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Kurs av kortere varighet ved Nansenskolen for deltakere på dialogseminar fra konfliktområder kan fortsatt arrangeres. Bestemmelsene som gjelder for kurs som nevnt i denne forskriften § 4 annet ledd bokstav a, b og c, gjelder tilsvarende for kurs etter bestemmelsen her.

0 Tilføyd ved forskrift 18 des 2020 nr. 3037 (i kraft 1 jan 2021), endret ved forskrift 31 aug 2021 nr. 2647.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.