Tilskudd til barn som har barnehageplass i to forskjellige kommuner

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Vestland om barnehagenes krav på tilskudd og vertskommunens krav på refusjon, i tilfelle der et barn har plass i barneahge i to forskjellige kommuner.

Vi viser til henvendelse 4. februar 2019. Et barn har avtalt plass i to private barnehager som ligger i forskjellige kommuner. Barnet har en permanent ordning der det går tre måneder i den ene barnehagen, og så går tre måneder i den andre. Dere spør om vertskommunen må betale tilskudd til barnehagen i denne kommunen der barnet går og om vertskommunen vil ha krav på refusjon fra bostedskommunen.

Under vil vi besvare begge problemstillingene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det i denne saken trolig vil være enklere for alle involverte om kommunene og barnehagene avtaler hvordan utbetalingen av tilskudd skal være. Dette vil være mest forutsigbart for barnehagene og man slipper problemer med at rapporteringstidspunkter ikke nødvendigvis er sammenfallende i kommunene.

Har barnehagen rett på tilskudd?

Tilskudd til private barnehager reguleres i forskrift om tilskudd til private barnehager. Private barnehager får tilskudd basert på barnetallet i barnehagen. Forskriften § 12 regulerer rapporteringen av barn i private barnehager og lyder:

"Eier av private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember. Kommunen skal bruke de private barnehagenes rapportering fra året før tilskuddsåret i utregningen av tilskuddet til de private barnehagene.

Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner.

De private barnehagene skal rapportere til kommunen om store aktivitetsendringer i barnehagen. Kommunen skal i disse tilfellene beregne tilskuddet til de private barnehagene på nytt."

Utdanningsdirektoratet har i brev 14. august 2018 til Fylkesmannen i Nordland uttalt følgende:

"Dersom et barn har to barnehageplasser, er det kun barnehagen som barnet faktisk går i som har rett på tilskudd. Den nye barnehagen har rett på tilskudd fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk har begynt i barnehagen. Det skal ikke gis tilskudd for samme barn to ganger. Barnehagen må selv bære kostnadene dersom den tar inn et barn som ikke benytter seg av plassen fordi barnet har plass i en annen barnehage. Barnehager med opptakskrets utenfor kommunegrensen bør være ekstra oppmerksomme på dette."

Vi mener at den samme løsningen må gjelde for denne saken, selv om barnet har en avtale om å gå noe tid i hver barnehage. De private barnehagene har rett på tilskudd i den grad barnet faktisk går i barnehagen og dette fanges opp i rapporteringen. Vertskommunen er dermed forpliktet til å utbetale tilskudd til barnehagen i denne kommunen når barnet går der. Barnehagene har ikke rett på tilskudd for mer enn den tiden barnet går i barnehagen.

Har vertskommunen krav på refusjon?

Forskriften § 15 omhandler refusjon mellom kommuner, og bestemmelsens første ledd lyder: Kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrert i en annen kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert.

I rundskriv Udir-2014-7 skriver vi følgende i merknadene til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 11:

"En forutsetning for refusjon er at barnet ikke benytter barnehageplass i bostedskommunen. Dersom barnet, i tillegg til heltidsplass i bostedskommunen, har barnehageplass i ikke-kommunal barnehage i en annen kommune enn bostedskommunen, er det ikke grunnlag for refusjonskrav. Årsaken er at bostedskommunens plikt er oppfylt fullt ut. Har et barn deltidsplass i både barnehage i bostedskommunen og i ikke-kommunal barnehage i annen kommune, og disse ikke overlapper hverandre, vil det det være grunnlag for refusjon. Viser det seg at barnehageplassene overlapper hverandre, vil refusjonskravet kun dekke det som ikke overlappes."

Bestemmelsen som merknadene omhandler er opphevet, men innholdet i bestemmelsen er videreført i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 15. Vi mener at sitatet over også vil gjelde etter dagens bestemmelse. Som vi skrev over mener vi at den private barnehagen i vertskommunen har krav på tilskudd for de periodene der barnet faktisk går i barnehagen og dette fanges opp av et rapporteringstidspunkt. For disse periodene vil denne barnehagen oppfylle bostedskommunens plikt til å tilby plass og bostedskommunen er forpliktet til å refundere dette til vertskommunen. Barnehagen i bostedskommunen vil ikke ha krav på tilskudd for barnet i disse periodene.

Vår referanse: 2018/17968