Søknadsordning for pensjon

Vi har fått spørsmål om pensjonsavtalene til private barnehager.

Etter forskrift om tilskudd til private barnehager § 4 skal kommuner gi pensjonspåslag på driftstilskuddet. I § 4a er det gitt en søknadsordning for private barnehager med høye pensjonsutgifter. Bestemmelsens første ledd første setning lyder:

«Har den private ordinære barnehagen pensjonsavtale inngått før 1. januar 2019 og høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private ordinære barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter.»

Medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon

Vi har fått spørsmål om barnehagers medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon regnes som «pensjonsavtale» i forskriften § 4a første ledd.

Det er på det rene at skjæringstidspunktet for ordningen er 1. januar 2019. Det betyr at pensjonsavtaler som er inngått etter 1. januar 2019 fører til at barnehagen ikke har krav på å få dekket sine pensjonsutgifter utover pensjonspåslaget i § 4. Den normale forståelsen av «pensjonsavtale inngått» i forskriften § 4a er at en gjensidig forpliktende overenskomst om pensjon er sluttet mellom to eller flere parter; barnehageeier og pensjonsleverandøren. Om pensjonsavtalen mellom barnehageeier og pensjonsleverandøren er inngått før eller etter 1. januar 2019 beror på en konkret vurdering av når avtalen blir bindende.

Selv om barnehages medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon kan ha betydning for hvilken pensjonsavtale barnehagen har, inngås pensjonsavtalene mellom den enkelte barnehageeier og pensjonsleverandøren. Det betyr at barnehagens medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon ikke regnes som en «pensjonsavtale» etter forskriften § 4a.

Likt innhold som i opprinnelig avtale

Vi har fått spørsmål om et nytt rettssubjekt kan bruke tidspunkt for avtaleinngåelse fra opprinnelig avtalepart når årsaken til at ny avtale må tegnes er lovendring, og innholdet i pensjonsavtalen er likt som i opprinnelig avtale.

Skjæringstidspunktet for ordningen er 1. januar 2019. Det betyr at dersom barnehagen har en ny pensjonsavtale som er inngått etter 1. januar 2019, kan barnehagen ikke søke om å få dekket sine pensjonsutgifter.

Utdanningsdirektoratet mener i imidlertid at i tilfeller der en avtale er en videreføring av en gjeldende avtale, med små eller ingen innholdsmessige endringer, vil avtalen ansees inngått på opprinnelig tidspunkt. Dette medfører at et nytt rettssubjekt kan bruke tidspunkt for avtaleinngåelse fra opprinnelig avtalepart når årsaken til at ny avtale må tegnes er lovendring, og innholdet i pensjonsavtalen er likt som i opprinnelig avtale.

Vår referanse: 2022/10984