Kapitaltilskudd til barnehage som flytter

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Oslo og Akershus om en barnehage som flytter til leide lokaler som må bygges om for å kunne brukes som barnehage har rett til høyere kapitaltilskudd.

Vi viser til henvendelse 13. oktober 2017 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, der dere videresender en problemstilling fra Bærum kommune. Spørsmålet er om en barnehage som flytter til leide lokaler som må bygges om for å kunne brukes som barnehage har rett til høyere kapitaltilskudd. Husleien er ikke høyere enn minimumstilskuddet. Barnehagen oppretter ikke nye plasser sammenlignet med opprinnelig godkjenning.

Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at vi ikke vurderer enkeltsaker fra kommuner, og vi besvarer derfor henvendelsen generelt.

Når kommunen vurderer «barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold» etter barnehageloven § 10, gjøres det med utgangspunkt i de lokaler barnehagen har søkt om godkjenning for. Det betyr at barnehagens godkjenning er knyttet til bestemte lokaler. Dersom en barnehage flytter til et annet lokale, utløser det krav til ny godkjenning, jf. § 10, jf. § 6. Kommunen avgjør søknaden etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. § 10 jf. §§ 1, 1a og 2. Etter § 14 andre ledd kan kommunen yte tilskudd til nye barnehager.

Dersom barnehagen får vedtak om tilskudd etter barnehageloven § 14 andre ledd, vil barnehagen regnes som ny i tilknytning til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 6 andre ledd.

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager etter forskriften § 6 første ledd. Dette gjelder både barnehager som eier lokalene sine og barnehager som leier lokaler. Dersom barnehagen har godkjenningsår senere enn 2008, skal kommunen i 2017 gi et høyere kapitaltilskudd enn minimumssatsen, jf. § 6 andre ledd. Kommunen kan ikke gi lavere kapitaltilskudd enn det bestemmelsen pålegger selv om barnehagen har lavere kapitalutgifter, uavhengig av om dette består av leie eller noe annet.

Kravet til at det opprettes nye plasser for å utløse høyere kapitaltilskudd gjelder der barnehagen bygger om eller renoverer, og ikke der det opprettes en ny barnehage i barnehagelovens forstand. Dette er for å forhindre at regelen får større omfang enn det er budsjettmessig dekning for. Tanken er at ombygginger eller renoveringer normalt ikke vil være like kostnadskrevende som nyetableringer av barnehage. Vi ser imidlertid at dette skillet i enkelte tilfeller ikke vil treffe helt.

Vår referanse: 2017/7021