Svar på spørsmål om refusjon for barn i kommunale barnehager

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på spørsmål om refusjon for barn i kommunale barnehager og om refusjonsbeløpet skal tas med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager.

Vi viser til e-post av 21. januar 2016 fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. I e-posten vises det til spørsmål fra en kommune, om refusjon for barn fra en annen kommune (gjestebarn) i barnehageåret 2015/2016. Kommunen viser til at de har inngått en avtale med en annen kommune om refusjon for gjestebarn i kommunal barnehage. Kommunen refunderer for plassene etter nasjonale satser, og det spørres om et slikt refusjonsbeløp skal tas med i beregningsgrunnlaget.

Som Fylkesmannen skriver, så gjelder reglene om refusjon i forskrift om tildeling av tilskudd kun for private barnehager, men kommunene står fritt til å inngå avtaler om refusjon for gjestebarn. Dette vil imidlertid ikke være omfattet av forskriftens regler.

Kommunen spør om refusjonsbeløpet skal tas med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager. Fylkesmannen har svart at refusjonen ikke påvirker finansieringen av de private barnehagene i kommunen.

Vi er enige i dette. Det følger av forskriften § 3 første ledd at kommunen skal gi driftstilskudd per heltidsplass. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Antall barn som går i de kommunale barnehagene legges til grunn, uavhengig av hvilken kommune de er bosatt i. Videre skal kostnadene knyttet til gjestebarna også være med i beregningsgrunnlaget. Kostnader som blir dekket av en annen kommune gjennom en avtale om refusjon, er ikke en inntekt som kan trekkes fra beregningsgrunnlaget.

Vår referanse: 2016/994