Betaling av barnehageplass i privat barnehage for barn i beredskapshjem

Utdanningsdirektoratet har svart på et spørsmål fra Fylkesmannen i Vestland om hvilken kommune som skal betale for barnehageplass for barn som er plassert i beredskapshjem. Både beredskapshjemmet og barnehagen er i en annen kommune enn der barnet er folkeregistrert.

I brev av 5. november 2019 stiller dere spørsmål om hvilken kommune som skal betale for barnehageplass i privat barnehage for barn som er plassert i beredskapshjem. Både beredskapshjemmet og barnehagen er i en annen kommune enn der barnet er folkeregistrert.

Det følger av forskrift om tilskudd til private barnehager § 15 at «kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrert i en annen kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert».

Dere viser til en uttalelse fra KD til Fylkesmannen i Agder av 13. november 2012 og til en uttalelse fra oss til dere av 6. mai 2019. På bakgrunn av disse uttalelsene er dere usikre på om «folkeregistrert» i § 15 skal forstås som «folkeregistrert» eller som «bosatt». Med «bosatt» mener dere det stedet barnet faktisk bor, som i dette tilfelle vil være beredskapshjemmet. Dette er i tråd med tidligere forskrift om tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 11.

Vi mener det er der hvor barnet er folkeregistrert som skal legges til grunn ved spørsmål om refusjon etter gjeldende forskrift § 15. Dette er også det vi la til grunn i høringsnotatet om ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Der uttalte vi følgende:

"Utdanningsdirektoratet foreslår å videreføre en refusjonsbestemmelse. Vi foreslår imidlertid at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig. Dette er ikke alltid den samme kommunen som barnet faktisk er bosatt i."

Som dere skriver får kommunene overføringer fra staten gjennom folketall. Det er derfor rimelig at det er denne kommunen som skal betale for barnehageplass. I høringsoppsummeringen, hvor vi foreslår at det skal være kommunen som barnet er folkeregistrert i som skal være refusjonspliktig, la vi særlig vekt på at det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som får rammetilskudd for barnet. Uttalelsen vår av 6. mai 2019 gjaldt spørsmål om refusjon der et barn har to barnehageplasser i to forskjellige kommuner. Det som ble uttalt i rundskriv Udir-2014-7 mener vi fortsatt er gjeldende for dette spørsmålet, slik at det kan kreves refusjon etter § 15 for plasser som ikke overlapper.

Vår ref: 2019/11221