Svar på spørsmål om politiattest ved bytte av stilling internt i kommuner og private barnehagekonsern

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Troms på spørsmål om politiattest ved bytte av stilling internt i kommuner og private barnehagekonsern.

Vi viser til e-post av 4. mai 2016 fra Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen viser til flere henvendelser fra kommuner om politiattest ved nye ansettelsesforhold eller bytte av stilling i samme kommune eller i samme barnehagekonsern, jf. barnehageloven § 19 og forskrift om politiattest i barnehager.

Fylkesmannen reiser i e-posten flere problemstillinger knyttet til henvendelsene de har mottatt. vi vil i det følgende gå igjennom disse problemstillingene.

  • Når etableres det et nytt ansettelsesforhold?

Fylkesmannen spør om det etableres et nytt ansettelsesforhold dersom en person bytter arbeidssted innen samme kommune/barnehagekonsern. Det vises samtidig til Høringsbrev om ny forskrift om politiattest i barnehager punkt 4.7.2.

Etter barnehageloven § 19 første ledd skal den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

I henhold til forskrift om politiattest i barnehager § 4 skal politiattest leveres til «arbeidsgiver». I veiledningen på Utdanningsdirektoratets nettsider står følgende om § 4:

«Politiattesten skal legges fram for arbeidsgiver/ansettende myndighet. I private barnehager er dette normalt barnehageeier eller styrer hvis styrer handler på vegne av eier. Personer som skal arbeide i barnehage og formelt er ansatt i kommunen, et barnehagekonsern, et vikarbyrå eller lignende, skal også levere attest til arbeidsgiver ved ansettelse.»

For å avgjøre hvem politiattest skal leveres til, må det tas utgangspunkt i hvem som er arbeidsgiver. Som oftest vil dette være den samme som betaler lønn til den ansatte. Det er kommunen som er arbeidsgiver i de kommunale barnehagene, mens det er barnehageeier eller styrer som anses som arbeidsgiver i de private barnehagene.

Vi mener etter dette at det etableres et nytt ansettelsesforhold dersom det skjer et bytte av arbeidsgiver.

  • Hvilken problematikk vil barnehageeiere møte fra politiets side vedrørende utsendelse av ny politiattest for personer som bytter arbeidssted innad i samme kommune eller barnehagekonsern?

Dette spørsmålet må stilles til politiet, som rette myndighet. Vi vil bemerke at det etter forskrift om politiattest i barnehager § 8, kan tas fornyet vandelskontroll i samsvar med politiregisterloven § 43. At det tidligere er utstedt politiattest er således i seg selv ingen hindring for at det kan bes om ny attest. Se også politiregisterforskriften § 36-1 nr. 3.

  • Anses flytting av overtallige ansatte til en annen barnehage innen kommunen/konsernet som etablering av nytt ansettelsesforhold?

Dersom det skjer et bytte av arbeidsgiver mener vi det foreligger et nytt ansettelsesforhold.

  • Hvem kan innhente politiattest etter barnehageloven § 19 andre ledd?

Etter barnehageloven § 19 andre ledd er det barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet, som kan kreve politiattest. I forskrift om politiattest § 2 andre ledd oppgis hva barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet skal legge vekt på i vurderingen av om det skal innhentes attest etter barnehageloven § 19 andre ledd.

Det er da altså både barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet som kan innhente attest. Dette gjelder både i private og kommunale barnehager.

  • Kan barnehagemyndighet be om, eventuelt instruere barnehageeier i enkeltsak til å be om fornyet vandelskontroll, jf. forskrift om politiattest § 8?

Fornyet vandelskontroll kan tas i tilfeller der det allerede er utlevert en attest. Det er brukeren av opprinnelig politiattest som kan be om dette, jf. politiregisterloven § 43. Dette vil være den som opprinnelig ba om attest etter barnehageloven § 19 første eller andre  ledd. Kommunen som barnehagemyndighet har ikke instruksjonsrett i den enkelte barnehage og kan ikke be om at det foretas fornyet vandelskontroll i saker der det ikke er kommunen selv som har bedt om opprinnelig politiattest. Etter barnehageloven § 8 første ledd skal kommunen som barnehagemyndighet gi veiledning og påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Å be om fornyet vandelskontroll er ikke noe som etter vår vurdering kommer inn under barhageloven § 8, da det ikke er et lovkrav å be om ny vandelskontroll. Kommunen som barnehagemyndighet kan imidlertid oppfordre til at det tas en fornyet vandelskontroll, dersom den mener at det kan være grunnlag for dette.

vår referanse: 2016/4033