Politiattest fra andre land

Det er krav om politiattest for å jobbe i skole og i barnehage. Dette følger av opplæringsloven § 10‐9 og barnehageloven § 30. Dette er en attest etter politiregisterloven § 39.

Som hovedregel er det krav om å legge frem en norsk politiattest etter politiregisterloven. En politiattest fra EØS-land kan bare likestilles med norsk politiattest der det er et krav om botid i loven. Dette følger av politiregisterloven § 36, jf. forskrift til politiregisterloven § 28-2. Det er ikke et krav om botid i Norge for å jobbe i skole eller i barnehage. Det vil si at det bare er norskpolitiattest som skal legges frem ved tilsetting i skole eller barnehage. Det er ikke adgang til å kreve attester fra utenlandske søkeres hjemland. Søkere kan heller ikke frivillig legge frem attest fra andre land.

Forståelsen av politiregisterloven er avklart med Politidirektoratet.