Svar på spørsmål om politiattest

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Troms om elever i videregående opplæring, som er i praksis i barnehage, skal levere politiattest.

Vi viser til e-post av 27. januar 2016 fra Fylkesmannen i Troms. Det vises i e-posten til at Fylkesmannen har mottatt flere spørsmål om elever i videregående opplæring, som er i praksis i barnehage, skal levere politiattest. Fylkesmannen spør om regelverket skal tolkes slik at barnehagen og kommunen som barnehagemyndighet selv må foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av om attest skal kreves.

Etter barnehageloven § 19 første og andre ledd følger det at:

«Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.»

Elever i videregående opplæring, som gjennom lærlingeprogram eller annen lignende praksis mottar lønn fra og har inngått arbeidsavtale med en barnehage, vil være i et ansettelsesforhold og dermed være omfattet av første ledd. Disse elevene skal legge frem politiattest.

Elever som kun skal ha et kortere praksisopphold i barnehage, hvor det ikke er inngått noen arbeidskontrakt og avtale om lønn, vil etter vår vurdering være omfattet av andre ledd. Vurderingen blir da følgelig om eleven «regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift».

Vurderingen skal foretas av barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet. Om det skal kreves attest vil bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Departementet har uttalt at det av hensynet til fleksibilitet i regelverket bør være en adgang til å kreve politiattest for personer som ikke er tilsatt i barnehagen, og at det samtidig er kommunen og barnehageeier som innenfor regelverkets skjønnsmessige rammer bør vurdere hvilke personer som skal levere politiattest (Prop. 120 L (2012 - 2013) punkt 3.5.2).

Det følger av forskrift om politiattest i barnehager § 2 andre ledd at det sentrale vurderingstemaet for om attest skal kreves for disse personene, er om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna. Med regelmessig opphold, jf. barnehageloven § 19 andre ledd, menes om vedkommende vil oppholde seg i barnehagen jevnlig eller over tid. Et moment i vurderingen av om politiattest skal kreves vil etter vår vurdering være om praksisoppholdet ligner et ansettelsesforhold. Vi minner for øvrig om at det er av hensyn til barna at det er et krav om politiattest, og at problemer rundt det å få utstedt attest ikke er et moment som kan tillegges vekt i vurderingen.

Vår referanse: 2014/5184