Politiattest i barnehager som har blitt eget rettssubjekt

Kravet om eget rettssubjekt i barnehageloven § 7 a. gjorde at mange barnehager måtte skilles ut fra andre rettssubjekt fra og med 1. januar 2023. Dette har ført til at personale som tidligere har vært ansatt i det rettssubjektet som barnehagene lå under, nå har blitt ansatt i barnehager som er blitt egne rettssubjekter. Vi har fått spørsmål om det kreves ny politiattest for disse ansatte.

Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at vi her kun tar stilling til om det kreves ny politiattest for ansatte etter barnehageloven. Vi tar ikke stilling til arbeidsrettslige sider ved virksomhetsoverdragelse og ansettelse.

Reglene om politiattest er regulert i barnehageloven § 30 og forskrift om politiattest i barnehager. Etter barnehageloven § 30 første ledd skal den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage legge fram politiattest. Forskriften § 4 regulerer nærmere framgangsmåten ved ansettelse.

Disse bestemmelsene knytter kravet til politiattest til ansettelse. Ansettelse er å inngå en arbeidsavtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Barnehagene som har blitt egne rettssubjekter må som hovedregel inngå arbeidsavtaler med sine ansatte for å kunne oppfylle bemanningsnormen. Ordlyden i barnehageloven § 30 og forskriften § 4 taler klart for at det er skjedd en ansettelse og at det derfor er krav om politiattest.

Vi mener at ordlyden i utgangspunktet er tilstrekkelig til å fastslå at det er krav til politiattest. Reglene om politiattest er viktige for å ivareta barns sikkerhet, og bør tolkes strengt.

Vi vil også nevne at det i høringsnotatet til forskriften, i merknadene til § 4, er vist til at det er et ansettelsesforhold som utløser kravet om politiattest. I brev til Fylkesmannen i Troms av 17. august 2016 (referanse 2016/4033) svarer vi på når det etableres et nytt ansettelsesforhold. Der konkluderer vi med at et nytt ansettelsesforhold etableres når det skjer et bytte av arbeidsgiver. Ordlyden i barnehageloven § 30 og forskriften § 4 støttes derfor også av forarbeider og forvaltningspraksis.

Utdanningsdirektoratet mener at kravet til å legge fram politiattest gjelder for ansatte som nå har blitt ansatt i barnehagene som er blitt egne rettssubjekter.

Vår referanse: 2023/506