Tilsyn etter barnehageloven

Utdanningsdirektoratet har svart på et spørsmål fra Fylkesmannen i Vestland om tilsynshjemmelen i barnehageloven § 9 også gjelder for fylkeskommunens plikter etter barnehageloven.

I e-post av 30. oktober 2019 stiller dere spørsmål om tilsynshjemmelen i barnehageloven § 9 også gjelder for fylkeskommunens plikter etter barnehageloven.

Som dere skriver sier ordlyden i § 9 at det er «kommunens oppfyllelse av plikter som barnehagemyndighet» som er gjenstand for statlig tilsyn. Forarbeidene gir ikke noe klart svar på om fylkeskommunens plikter er noe det kan føres tilsyn med.

Bestemmelsene om statlig tilsyn ble endret fra 1. august 2017, som en følge av at bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp m.m. ble tatt inn i barnehageloven kapittel V A fra 1. august 2016. Tidligere sto disse bestemmelsene i opplæringsloven. At bestemmelsene ble overført til barnehageloven innebar i hovedsak ingen realitetsendring av tidligere bestemmelser.

Etter opplæringsloven § 14-1 kan fylkesmannen føre tilsyn med at kommunen og fylkeskommunen oppfyller sine plikter etter loven. Da bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp m.m. sto i opplæringsloven kunne dermed fylkesmannen føre tilsyn med at fylkeskommunens oppfylte sine plikter.

I barnehageloven er det tidligere ikke vært noen grunn til å ha med tilsyn på fylkeskommunens plikter, da fylkeskommunen først fikk oppgaver etter barnehageloven da bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp m.m. ble inntatt i kapittel V A.

Vi legger til grunn at flyttingen av bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp m.m. ikke innebar noen realitetsendring av tidligere rettstilstand om tilsyn og at det er en inkurie at dette ikke er inntatt i barnehageloven. Vi mener at bestemmelsen om statlig tilsyn i § 9 kan tolkes utvidende, slik at fylkesmannen også kan føre tilsyn med at fylkeskommunen oppfyller sine plikter etter barnehageloven.

Vår ref.: 2019/11130