Spesialpedagogisk hjelp til barn på sykehus

Svar på spørsmål om spesialpedagogisk hjelp til barn på sykehus

Det er PPT som er sakkyndig instans i alle saker om spesialpedagogisk hjelp og det må foreligge slik sakkyndig vurdering før vedtak fattes. Pasientansvarlig lege kan ikke være sakkyndig instans. Det er kommunen eller fylkeskommunen som skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Rektor kan derfor ikke fatte slikt vedtak.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}