Svar på spørsmål om barnehageloven § 19 g og spesialdietter i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Østfold på spørsmål om barnehageloven § 19 g og spesialdietter i barnehagen.

Vi viser til e-post av 5. desember 2017 hvor dere stiller spørsmål om barnehageloven § 19 g og spesialdietter i barnehagen. Dere viser til spørsmål fra Fredrikstad kommune om kommunen har en plikt til å sørge for at barn som krever dietter får denne tillaget i barnehagen og om dette faller inn under barnehageloven § 19 g eller annet lovverk.

Med spesialdietter legger vi til grunn at dere mener dietter som følger av matallergi.

Dersom det er søkt om tilrettelegging av barnehagetilbudet etter barnehageloven § 19 g, eller kommunen på annen måte får kjennskap til at barnet kan ha behov for tilrettelegging, må kommunen vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne og om det har behov for et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for å kunne delta i barnehagen på lik linje med andre barn. Kommunen må legge barnets beste til grunn i vurderingen. Hjelp i forbindelse med måltider kan være tiltak som faller inn under hva som kan være tilrettelegging etter § 19 g. Kommunen må foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak. Kommunens ansvar for å tilrettelegge etter § 19 g vil imidlertid kun gjøre seg gjeldende i de tilfellene barnehageeier ikke kan foreta nødvendige tiltak innenfor de ordinære rammene.

Det er barnehageeier som skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7. I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 sies det at virksomhetens leder er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av forskriften overholdes og at det er etablert et internkontrollsystem.

Det følger av forskrift om miljørettet helsevern § 11 andre ledd at barnehagen i nødvendig utstrekning skal «ha tilfredsstillende mulighet for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. I veilederen «Miljø og helse i barnehagen», utgitt av Helsedirektoratet, sies det om § 11 at «Lagring, tilberedning og servering av mat må skje i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet herunder hensynet til matallergi».

Slik vi tolker dette er det barnehageeier som har ansvar for at barn med behov for spesialdietter på grunn av matallergier får dette, dersom barnehagen tilbyr måltider i barnehagen. Dersom det ikke tilbys mat i barnehagen må det legges til rette for at barn med behov for spesialdietter får lagret, tilberedt og servert dette på en tilfredsstillende måte. Dersom et barns behov er så kostnadskrevende / omfattende at det går utover hva eier kan gjøre innenfor de ordinære rammene og det som dekkes av betaling for kost, må det vurderes om barnet har behov for tilrettelegging etter barnehageloven § 19 g.

Ved spørsmål om forskrift om miljørettet helsevern og Helsedirektoratets veileder ber vi om at dere tar kontakt med Helsedirektoratet.

Vår referanse: 2018/71