Rammeplanen og digitale verktøy i barnehagen

Rammeplanen, som trådte i kraft 1. august 2017, innebærer en tydeliggjøring, men ingen realitetsendring, av tidligere rammeplan når det gjelder bruk av digitale verktøy i barnehagen. Rammeplanen setter en forpliktende ramme for barnehagens innhold og oppgaver.

I barnehageloven er det gitt regler om blant annet barnehagens formål og innhold, se § 1 og § 2. Rammeplanen inneholder nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver.

I den tidligere rammeplanen fremkom det i del 2, om barnehagens innhold, at barn burde «få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap». Videre stod det under omtalen av barnehagens fagområder i punkt 3.4 at barnehagen, gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk, skulle bidra til at barna «erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet». Og at personalet må «bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen». Det ble lagt til grunn i punkt 3.7 at i arbeidet med antall, rom og form, så skulle personalet «sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning».   

I dagens rammeplan, kapittel 8 og 9, gjelder barnehagens arbeidsmåter og barnehagens fagområder.

I kapittel 8 står det at arbeidsmåtene skal «ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning … Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert». Det sies også at personalet «skal ta i bruk varierte arbeidsmåter og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljø».

Det fremkommer i kapittel 9 at «barnehagen skal bruke ulike materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene». Det er opp til hver enkelt barnehage å bestemme i hvilket omfang de vil benytte seg av ulike materiell og utstyr og på hvilken måte de vil bruke dette. Variasjonen i arbeidsmåter skal gi alle barn et bredt erfaringsgrunnlag, og det er derfor viktig at barnehagen legger opp til at barna skal arbeide på ulike måter og få bruke forskjellig utstyr i arbeidet.

Kapittel 8 gir føringer for barnehagens digitale praksis. Det sies der at digitale verktøy skal «brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte».

Samarbeid mellom hjem og barnehage er omtalt i rammeplanens kapittel 5. Det står der at barnehagen «skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene» og at foreldrene skal få «medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet». Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål. Både hjem og barnehage «må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte». Det er altså viktig med god dialog mellom foreldre og barnehage og det er viktig at barnehagen tar foreldrenes synspunkter til vurdering, men barnehagen må også følge de lover og forskrifter som gjelder for barnehagen. Den kan ikke sette til side deler av regelverket.

Vi oppfordrer til en god dialog mellom foreldre og barnehagen, slik at foreldrene og barnehagen sammen kan finne løsninger som er til det beste for barna når det gjelder omfanget og bruk av digitale verktøy i barnehagen.