Omfang av kommunal veiledertjeneste til private familiebarnehager

Utdanningsdirektoratet har svart på en henvendelse fra Nesodden kommune om omfang av kommunal veiledertjeneste til private familiebarnehager.

Nesodden kommune har etterspurt en tidligere veileder om pedagogisk veiledning i familiebarnehager. Kommunen viser til at veilederen visstnok skal være fra 1996, og den sier at for hvert barn skal veileder være til stede i barnegruppen 1 time per uke og i tillegg ha ubunden arbeidstid på 15 minutter per barn per uke. Kommunen viser videre til at de selger kommunal veiledningstjeneste til enkelte familiebarnehager som har behov for tjenesten og at det i den forbindelse har kommet opp spørsmål om omfanget av tjenesten.

Vi er ikke kjent med en slik veileder som kommunen viser til.

Etter forskrift om familiebarnehager § 5 sies det at det «skal gis pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid». Det fremgår av merknadene til bestemmelsen at den pedagogiske veilederen i veiledningstiden også bør delta i arbeidet med barna, slik at veilederen kan være en tydelig modell for assistenten. Det sies videre at i tillegg til direkte veiledning i barnehagens åpningstid, bør det også arrangeres kurs i ulike pedagogiske emner. I forskriften § 6 sies det at det i en familiebarnehage maksimalt kan være 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning. Forskriften stiller ingen krav om et konkret antall timer per uke den pedagogiske veilederen fysisk skal være til stede i familiebarnehagen.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Det er opp til kommunen som godkjennings- og tilsynsmyndighet å påse at antall barn per veileder til enhver tid er i samsvar med regelverket.

Vår referanse: 2018/20865