Svar på spørsmål om § 19 g i barnehageloven

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Hordaland om hvilken kommune som er ansvarlig for å fatte vedtak og betale for tilretteleggingen når barnet går i barnehage i en annen kommune enn bostedskommunen.

Vi viser til e-post 27. oktober 2016 fra Fylkesmannen i Hordaland.

Fylkesmannen har mottatt henvendelser fra kommuner som stiller spørsmål om hvilken kommune som skal fatte vedtak etter barnehageloven § 19 g og hvilken kommune som skal betale for tilretteleggingen når barn går i barnehage i en annen kommune enn bostedskommunen.

1. Hvem har ansvar for å fatte vedtak etter § 19 g?

Det er kommunen som etter § 19 g skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunen skal fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet, jf. § 19 g andre ledd.

Det følger av barnehageloven § 8 andre ledd at kommunen har plikt til å tilby barnehageplass til barn bosatt i kommunen. Kommunens øvrige ansvar etter barnehageloven må etter vår mening også gjelde for barn som er bosatt i kommunen.

Barnet er bosatt i den kommunen foreldrene, eller den av foreldrene som har omsorgen for barnet, er bosatt. Se forskrift om folkeregistrering for hvor en person regnes som bosatt og merknadene til barnehageloven § 19 a fjerde ledd.

2. Hvem skal betale for tilretteleggingen når barnet går i barnehage i en annen kommune enn bostedskommunen? Har bostedskommunen mulighet til å styre hvilken barnehage/kommune barnet går i?

Kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne, jf. § 19 g. Det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for tilretteleggingen.

Kommunens plikt til å tilby barnehageplass etter § 8 andre ledd gjelder innenfor kommunegrensene, jf. Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) punkt 4.7.2.1, og det følger av § 12 a at barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Vi mener kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet og kommunens økonomiske ansvar for tilretteleggingen kun gjelder innenfor kommunegrensen. Dersom barnet går i en barnehage utenfor bostedskommunen, har verken bostedskommunen eller vertskommunen plikt til å tilby et egnet tilrettelagt barnehagetilbud. Ønsker barnet barnehageplass i bostedskommunen, har barnet rett på et egnet tilrettelagt barnehagetilbud, jf. § 19 g.

I de tilfellene barnet får plass i en barnehage utenfor bostedskommunen eller allerede går i en barnehage utenfor kommunen når tilretteleggingsbehovet oppstår, mener vi kommunene seg imellom må bli enige om en løsning. Vi vil oppfordre til at kommunene finner gode løsninger som er til det beste for barnet.

Vår referanse: 2016/7344