Forskrift om familiebarnehager

Utdanningsdirektoratet har besvart et spørsmål fra Fylkesmannen i Nordland om en familiebarnehage som er godkjent for dobbel gruppe. 

Vi viser til e-post av 11. desember 2019 hvor dere stiller spørsmål om en familiebarnehage som er godkjent for dobbel gruppe. Barnehagen har fem barn over tre år og fem barn under tre år. Slik dere leser forskrift om familiebarnehager § 4 andre ledd og merknadene til denne, er det ikke mulig å ha full gruppe på fem barn dersom barna er under tre år. I merknaden til bestemmelsen står det at «ved doble grupper må hver enkelt gruppe reduseres».

Videre spør dere om, under forutsetning av at § 4 kun gjelder på godkjenningstidspunktet, hvordan barnehagemyndigheten skal forholde seg til at det senere ser ut som barnehagen har flere barn enn den er godkjent for. Dere spør om § 6 andre ledd kan forstås slik at den er til hinder for at barnehagen kan ha to fulle grupper, hvorav den ene har fem barn under tre år. Dere vise til at med to assistenter til stede, vil ikke regnestykket gå opp når det er fem barn under tre år i barnehagen, også når gruppene er blanda. Dere spør om man da kan vurde det slik at bemanningsnormen ikke er oppfylt.

Dere viser til at PBL er uenig i deres og kommunens tolkning. PBL mener at barnehagen bare har en gruppe, som er dobbel. PBL hevder at flertallet av barna ikke er under tre år, og at barnehagen derfor ikke har for mange barn når det er fem barn over tre år og fem barn under tre år.

Vi er enig i deres tolkning av § 4. En familiebarnehage som er godkjent for dobbel gruppe, består av to enkle grupper, jf. merknadene til § 4 andre ledd hvor det sies at «ved doble grupper må hver enkelt gruppe reduseres». Bestemmelsen om antall barn en familiebarnehage kan godkjennes for gjelder dermed for hver enkelt gruppe når det gis godkjenning for dobbel gruppe. En familiebarnehage som er godkjent for dobbel gruppe med maksimalt antall barn etter § 4, kan dermed ikke ha mer enn fire barn under tre år, dersom det er fem barn over tre år i barnehagen.

En familiebarnehage som er godkjent for dobbel gruppe kan ikke ha flere barn enn det godkjenningen gjelder for. Barnehagemyndigheten kan gjennom tilsyn blant annet kreve retting, dersom familiebarnehagen ikke driver i henhold til godkjenningen.

Etter forskrift om familiebarnehager § 6 kan en assistent «ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre å. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres». En assistent kan dermed ikke ha ansvar for flere enn fem barn over tre år eller fire barn under tre år. Består en gruppe av både barn over og under tre år, kan det maksimalt være tre barn over tre år og to barn under tre år. Er det tre barn under tre år, kan gruppen kun ha ett barn over tre år. To assistenter er dermed ikke tilstrekkelig bemanning i en familiebarnehage med dobbel gruppe, som har fem barn over og fem barn under tre år. En slik sammensetning av barn vil heller ikke være i henhold til forskriften § 4, jf. det som er sagt over.

Vår ref: 2019/14499