Delegering av vedtaksmyndighet og bortfall av spesialpedagogiske timer

Tolkningsuttalelsen omhandler delegering av vedtaksmyndighet i saker om spesialpedagogisk hjelp, og om barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har krav på å «få igjen» timer som ikke er brukt fordi kommunen ikke har igangsatt vedtaket.

Gjelder

Kommunen kan delegere vedtaksmyndigheten de har etter § 19 e i saker om spesialpedagogisk hjelp, jf. § 19 a, til styrer i barnehagen, så lenge slik delegering er forsvarlig og det ikke gjelder delegering av typer av saker som har prinsipiell betydning.

Ansvaret kan imidlertid ikke delegeres, slik at det uansett er kommunen som er ansvarlig for at barn med særlige behov får oppfylt retten til spesialpedagogisk hjelp. Overordnet delegerende organ kan også instruere underordnet organ, som har fått vedtakskompetanse, om hvordan myndigheten skal brukes. Den kan også trekke delegeringen tilbake.

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har krav på å «få igjen» timer som ikke er brukt fordi kommunen ikke har igangsatt vedtaket. I veilederen for spesialpedagogisk hjelp i skolen har Utdanningsdirektoratet uttalt at «Dersom eleven mister timer, skal dette tas igjen, så langt det er pedagogisk forsvarlig».

Det samme må gjelde for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, men man er ikke pliktig til å ta imot de timene som har falt bort. Det må ses hen til barnets beste og barnets synspunkter, jf. Barnekonvensjonen art. 3 og 12, i vurderingen av om det er pedagogisk forsvarlig.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}