Bilder ved mistanke om overgrep

Utdanningsdirektoratet har svart Gnist Barnehager om en barnehageansatt kan ta bilder av f.eks. blåmerker, ved mistanke om at et barn er blitt utsatt for overgrep.

Vi viser til henvendelse 24. november 2017 og telefonsamtale 28. november 2017. Dere spør om en barnehageansatt kan ta bilder av f.eks. blåmerker, ved mistanke om at et barn er blitt utsatt for overgrep. Videre spør dere om dette vil kunne gjøres som en del av opplysningsplikten eller om det vil være brudd på opplysningsplikten hvis det gjør at man venter med å melde.

Barnehageloven § 22 lyder:

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4- 11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4- 24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

Barnehagepersonalet har en plikt til å melde til barneverntjenesten eller politiet hvis de har grunn til å tro at et barn utsettes for mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det vil være brudd på opplysningsplikten i barnehageloven § 22 å ikke gjøre det, og det kan også i enkelte tilfeller være straffbart etter straffeloven § 196.

Det kan være vanskelig å vite hva som er riktig å gjøre i disse sakene, men det er mulig å ringe barnevernet i kommunen anonymt og få råd før man ev. melder saken. Det finnes telefonnummer til barnevern og mer informasjon om prosessen på https://www.bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/

Vi tar ikke stilling til om en barnehageansatt kan ta bilder ved mistanke om overgrep. Imidlertid vil vi påpeke at dersom en barnehageansatt mener at det er behov for å ta bilder for å dokumentere mulig overgrep, vil det sannsynligvis bety at den ansatte har grunn til å tro at barnet blir mishandlet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. I så fall har den ansatte plikt til å ta kontakt med barnevernet eller politiet.

Vår referanse: 2017/7977