Betaling i oppsigelsestid for barnehageplass som ikke er tatt i bruk

Utdanningsdirektoratet har svart på en henvendelse fra Fylkesmannen i Østfold om betaling i oppsigelsestid for plass som ikke er tatt i bruk. 

Fylkesmannen i Østfold sendte 8. oktober 2018 en henvendelse til Utdanningsdirektoratet om barnehageeier kan ta betalt i oppsigelsestid for en plass som ikke er tatt i bruk. Det dreier seg om en barnehage som har to måneders oppsigelsestid fra den dagen barnet skulle begynt i barnehagen, som var 1. september. Barnehagen har en bestemmelse om at en plass ikke kan sies opp mellom 15. mai og 15. august, og de krever da betaling for september og oktober.

Fylkesmannen viser til at de har svart kommunen at vedtektenes innhold, utover det som fremkommer i barnehageloven § 7 med merknader, i utgangspunktet ligger utenfor området Fylkesmannen kan veilede på. Fylkesmannen har vist til at barnehageloven ikke regulerer kontraktsvilkårene mellom foreldre og barnehageeier. Fylkesmannen har videre opplyst at kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk, og at dersom det er tvil om et kontraktsvilkår er rimelig, kan Forbrukertilsynet kontaktes for veiledning.

Fylkesmannen spør om Utdanningsdirektoratet kan uttale seg om det kan være innenfor barnehageloven å kreve foreldrebetaling for plasser, som ikke er tatt i bruk, opptil et halvt år etter at de er sagt opp.

Vi har forståelse for at dette kan oppfattes som urimelig for foreldrene, men som Fylkesmannen skriver så regulerer ikke barnehageloven kontraktsvilkårene mellom foreldre og barnehageeier. Når foreldre takker ja til en barnehageplass, godtar de samtidig de vilkår barnehagen har satt. Fremstår et vilkår som urimelig, bør foreldrene ta dette opp med barnehageeier før de takker ja til plassen. En avtale kan også settes til side dersom det vil være urimelig å gjøre den gjeldende, jf. avtaleloven § 36. Foreldrene kan også ta kontakt med Forbrukerrådet for veiledning.

Vår referanse: 2018/22716