Årsrapport for spesialpedagogisk hjelp

Kunnskapsdepartementet har svart Utdanningsdirektoratet på spørsmål om det er kommunen som barnehagemyndighet som er overordnet ansvarlig for at det utarbeides en årsrapport over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling.

Kunnskapsdepartementet viser til Utdanningsdirektoratets henvendelse 15.02.2019 der dere ber om departementets innspill angående deres tolkning av bestemmelsen i barnehageloven § 19 b tredje ledd.

Som dere skriver er det kommunen som er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle barnehager driver i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8 første ledd. Kommunen har ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 19 a fjerde ledd. Det følger av barnehageloven § 19 b tredje ledd at det en gang i året skal utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få denne oversikten og vurderingen. Spørsmålet er om det er kommunen som barnehagemyndighet som er overordnet ansvarlig for at det utarbeides en slik årsrapport over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling.

Det følger av merknadene til bestemmelsen (Prop. 103 L (2015-2016) s. 69) at den som gir hjelpen en gang i året skal utarbeide en oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har fått og en evaluering av denne. Det følger videre at det er den som gir hjelpen som har ansvaret for å utarbeide rapporten, og at dette kan være kommunen som barnehagemyndighet dersom de benytter eget personale, eller barnehagen dersom hjelpen gis av barnehagens eget personale.

Også departementet vurderer at det er en naturlig sammenheng mellom kommunens ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp og ansvaret for å følge opp at det utarbeides en rapport som gir en vurdering av gjennomføringen av den spesialpedagogiske hjelpen. Ansvaret for at det utarbeides en rapport henger også tett sammen med ansvaret for å fatte vedtak om spesialundervisning og å få gjort sakkyndige vurderinger.

Departementet er enig i vurderingen av at det at det vil variere hvem som har ansvar for å utarbeide rapporten avhengig av om det er kommunens eller barnehagens personell som gir hjelpen, ikke kan tolkes som at utarbeidelse av rapporten er et individansvar. Dette fremstår som en regulering av det rent praktiske og ikke som en plassering av det overordnede ansvaret. Som kjent er det ulike aktører som kan gi barnet den spesialpedagogiske hjelpen. Hensynet til lik praksis og forutsigbarhet for foreldre som dermed har kommunen å forholde seg til hvis rapporten uteblir, taler for at det er kommunen som barnehagemyndighet som har det overordnede ansvaret.

Departementet presiserer at det er kommunen som har det overordnede ansvaret for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen, og at retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. Departementet støtter direktoratets vurdering av at det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at årsrapporten blir utarbeidet.

Kunnskapsdepartementets referanse: 19/922-3