Spørsmål om konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med at private barnehager blir skilt ut som selvstendige rettssubjekter

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål om hvorvidt konsernintern gjeld ved oppsplitting av barnehageselskaper vil være i strid med forbudet mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak.

Fra 1. juli i år kan private barnehager ikke kan ta opp lån på andre måter enn i finansforetak, jf. barnehageloven § 23 b første ledd. Med finansforetak menes foretak etter finansforetaksloven § 1-3. Forbudet gjelder ikke kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften, jf. barnehageloven § 23 b andre ledd.

Fra 1. januar 2023 vil det gjelde et krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, jf. ny § 7 a første ledd i barnehageloven. Fra samme tidspunkt kan private barnehager som hovedregel ikke drive eller eie annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen, jf. ny § 23 a i barnehageloven.

Departementet har mottatt innspill om at det er urealistisk å gjennomføre de oppsplittingene av barnehageforetakene som trengs for å oppfylle kravet til selvstendig rettssubjekt, uten at det vil måtte oppstå fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld. Det stilles spørsmål om denne typen konsernintern gjeld vil være i strid med forbudet mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak.

Departementet viser til at formålet med å regulere låneopptak er både å styrke etterlevelsen av kravet om at barnehagene bare kan låne til investeringer i godkjent drift, og å forbedre mulighetene for å føre tilsyn med at barnehagene følger reglene. Forbudet mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak skal hindre at private barnehager tar unødvendig høy risiko og at de tar opp lån som ikke er relevante for barnehagedriften, se Prop 82 L (2021-2022) Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.) punkt 6.2.1.

I dag er mange av de private barnehagene ikke et selvstendig rettssubjekt, men en underenhet til et rettssubjekt som driver flere barnehager eller andre virksomheter. For disse barnehagene kan det i noen tilfeller være nødvendig å stifte konsernintern gjeld i forbindelse med at barnehagene skal skilles ut i egne rettssubjekter. Departementet legger til grunn at fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med omorganiseringer som er nødvendige for å kunne oppfylle kravet om å være et selvstendig rettssubjekt, skal anses som kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften jf. barnehageloven § 23 b andre ledd. Departementet understreker at dette bare gjelder konsernintern gjeld som det er nødvendig for disse barnehagene å stifte i forbindelse med disse omorganiseringene. At gjelden skal være kortsiktig, innebærer normalt at den ikke har lenger nedbetalingstid enn ett år.