Kapitaltilskudd - små og store barn

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om hvordan fordelingen av store og små barn skal være, dersom en barnehage har fått et nytt areal som oppfyller kriteriene for å få høyere sats for kapitaltilskudd og også har et gammelt areal som kun har krav på lavere sats.

Vi viser til henvendelser 20. juni og 14. november, samt telefonsamtaler i forbindelse med saken. Dere spør om hvordan fordelingen av store og små barn skal være, dersom en barnehage har fått et nytt areal som oppfyller kriteriene for å få høyere sats for kapitaltilskudd og også har et gammelt areal som kun har krav på lavere sats. Dere mener at en løsning kan være at kommunen fastsetter i enkeltvedtak hva som er den prosentvise fordelingen av små og store barn på det nye arealet.

Reglene om kapitaltilskudd er regulert i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 6. Der framgår det at kommunen skal gi kapitaltilskudd til ordinære barnehager per heltidsplass. Hvis barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, har barnehagen krav på høyere kapitaltilskudd for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår.

I merknadene til § 6 andre ledd står det at «[h]vis barnehagen har rapportert om færre plasser enn det barnehagen er godkjent for, forutsettes det at det nyeste arealet blir tatt i bruk først. Barnehagen kan dermed få høyere tilskuddssats for disse plassene, mens de øvrige får minimumssatsen.».

Det er ikke tatt eksplisitt stilling til hvordan fordelingen av store og små barn skal være mellom nytt og gammelt areal. I en del tilfeller vil det være klart om det er store eller små barn som bruker det nye arealet, dersom det f.eks. er bygget en ny småbarnsavdeling eller en ny storbarnsavdeling eller hvis kommunen har fattet vedtak med vilkår om barnas alder etter barnehageloven § 10 andre ledd. I øvrige tilfeller mener vi at det er barnehagen som er nærmest til å vite hvordan arealene blir benyttet og at kommunen må legge til grunn det barnehagen sier om fordelingen av små og store barn.

Etter barnehageloven § 10 andre ledd kan kommunen ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Lovgiver har tatt stilling til at bruken av barnehagens arealer kan begrenses etter denne bestemmelsen utfra hva arealene egner seg til. Vi kan ikke se at det utover dette er hjemmel for kommunen til å begrense barnehagens bruken av arealene, og kommunen kan ikke fastsette i enkeltvedtak hva som er den prosentvise fordelingen av små og store barn på nytt og gammelt areal i barnehagen.

Vår referanse: 2018/1803