Vilkår ved godkjenning av barnehager

Barnehager som kommunen vurderer som egnet etter barnehageloven § 10, har rett til godkjenning. Kommunen kan bare stille vilkår med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid, og ingen andre vilkår.

Gjelder

Bakgrunn for saken

Fylkesmannen opplyser at kommuner har ulik praksis og at flere kommuner stiller andre vilkår ved godkjenning av barnehager enn det som framgår av barnehageloven § 10 andre ledd. Problemstillingen er om § 10 andre ledd uttømmende regulerer hvilke vilkår kommuner kan stille når de godkjenner barnehager.

Godkjenning 

Kommunen avgjør en søknad om godkjenning av en barnehage etter en vurdering av om barnehagen er egnet til å oppfylle kravene til formål og innhold i barnehageloven § 1, 1a og 2, jf. barnehageloven § 10 første ledd. Kravet til egnethet innebærer at kommunen må vurdere blant annet barnehagens inne- og utearealer, bemanningsplan, pedagogisk og administrativ ledelse og vedtekter.

Bestemmelsen er delvis en videreføring av tidligere barnehagelovs § 12, som ga virksomheter som tilfredsstilte kravene til barnehage, rett til godkjenning. Den lovfestede retten til godkjenning innebar at kommunen ikke kunne sette andre vilkår for godkjenning enn de som fulgte av loven. I forarbeidene til dagens § 10 (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) side 112) står det følgende, "Dagens frie etableringsrett videreføres. Det betyr at barnehager som finnes egnet i forhold til formåls- og innholdsbestemmelsen har rett til godkjenning".

Adgangen til å stille vilkår

Kommunen kan "sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid" ved godkjenningen (barnehageloven § 10). Vi forstår formuleringene, sammenholdt med forarbeidene, som at kommunen ved godkjenningen kun kan stille vilkår for driften som er angitt i andre ledd.

Kommunen har med andre ord ikke mulighet til å stille andre vilkår til barnehagen på godkjenningstidspunktet. Kommunen kan for eksempel ikke godkjenne en barnehage med tidsbegrensning.

Kommunen kan avslå en søknad om godkjenning fordi barnehagen ikke er egnet etter § 10, og i den forbindelse påpeke hvilke forhold som gjør at barnehagen ikke kan godkjennes. Kommunen kan også peke på hva som må endres for at barnehagen skal kunne vurderes som egnet senere.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}