Svar på spørsmål om antall barn i familiebarnehager

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Oslo og Akershus på spørsmål om hvor mange barn som kan være i doble grupper når gruppene har barn både over og under tre år.

Utdanningsdirektoratet viser til deres brev 25. juni 2013. Deres henvendelse knytter seg til spørsmålet om hvor mange barn som kan tillates i en familiebarnehage.

Dere stiller spørsmål om hvor mange barn som kan være i doble grupper. I den forbindelse lurer dere på om gruppene skal vurderes enkeltvis når det gjelder spørsmålet om antall barn under tre år. Deres oppfatning er at det må være opp til barnehageeier å vurdere plasseringen av barna i de ulike gruppene, og at gruppene må vurderes enkeltvis. Dere viser til et eksempel, hvor en av gruppene har fire barn under tre år, mens den andre gruppa har to barn under tre år og tre barn over tre år. I den doble gruppa vil det da være ni barn, selv om flertallet er under tre år.

Etter deres erfaring har mange kommuner en praksis hvor gruppene vurderes under ett. En slik praksis innebærer at i de tilfellene hvor flertallet av barna i den den doble gruppa er under tre år, kan det ikke være mer enn åtte barn totalt i barnehagen.

Med hjemmel i barnehageloven § 11 andre ledd, er det gitt forskrift om familiebarnehager (forskriften). Forskriftens § 4 regulerer hvor mange barn kommunen kan tillate i sin godkjenning av familiebarnehagen. Etter første ledd kan et hjem godkjennes for maksimalt fem barn over tre år. Hjemmet kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år, dersom hjemmet er egnet for det. Det følger videre av andre ledd, at antallet barn må reduseres, dersom flertallet av dem er under tre år. I rundskriv F-08/2006 i tilknytning til § 4 andre ledd, har Kunnskapsdepartementet uttalt at:

«Leddet slår fast at antall barn som kan være til stede samtidig når barna er under tre år, må reduseres. Dette betyr at en enkel gruppe maksimalt kan ha fire barn under tre år. Departementet vil presisere at ved doble grupper må hver enkelt gruppe reduseres. Det betyr at en dobbel gruppe maksimalt kan ha åtte barn under tre år.»

Hvorvidt det må foretas en reduksjon i antall barn må vurderes på bakgrunn av antall barn under tre år i hver enkelt gruppe. Dersom hver enkelt gruppe har et flertall av barn under tre år, må hver enkelt gruppe reduseres.

I eksemplet dere nevner, består gruppe 1 av fire små barn, mens gruppe 2 består av to små barn og tre store barn. I dette tilfelle har barnehagen gjort en reduksjon i antall barn i gruppe 1, slik forskriften krever. I gruppe to er det ikke nødvendig å foreta noen reduksjon, i og med at barna under tre år ikke er i flertall.

På bakgrunn av det ovennevnte støtter vi fylkesmannens oppfatning av hvordan kravene i § 4 andre ledd skal vurderes.

Vår referanse: 2012/4241